Konkurs przedmiotowy z biologii 2018/2019: zasady

2018-10-24 13:14

Wśród uczniów zafascynowanych przyrodą konkurs przedmiotowy z biologii cieszy się dużym powodzeniem – również dlatego że jego laureatom przysługuje miejsce w szkole średniej bez dodatkowej rekrutacji. Jednak by zostać laureatem takiego konkursu, trzeba wykazać się konkretną wiedzą. Jakie więc są zasady przeprowadzania konkursu przedmiotowego z biologii i co musi umieć uczeń, by zdobyć w tym konkursie wysokie miejsce? 

Konkurs z biologii
Autor: Żona krawca/facebook

Spis treści:

  1. Wymagania konkursu przedmiotowego z biologii
  2. Etapy konkursu z biologii 
  3. Uprawnienia laureatów i finalistów konkursu z biologii

W konkursie przedmiotowym z biologii w roku 2018/2019 mogą wziąć udział uczniowie ostatnich klas likwidowanych gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych.

Ponieważ jest to konkurs o zasięgu wojewódzkim, jego zasady i zadania przygotowywane są pod nadzorem poszczególnych kuratoriów. Kuratorium (lub wyznaczony przezeń ośrodek – np. w Warszawie jest to Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli) wyznacza również terminy poszczególnych etapów konkursu.

Zazwyczaj jednak zasady są takie same, konkursy różnią się natomiast zadaniami, jakie rozwiązują uczniowie w różnych województwach.

Czytaj:

Egzamin ósmoklasisty - zasady, terminy, harmonogram

Egzamin ósmoklasisty - język polski zakres materiału

Wymagania konkursu przedmiotowego z biologii

By wziąć udział w konkursie biologicznym nie wystarczy interesować się biologią – trzeba również wykazać się konkretną wiedzą z tego przedmiotu, gdyż obejmuje nie tylko treści zawarte w podstawie programowej, ale też poszerza je o inne zagadnienia (szczegółowe wymagania znajdują się na stronach internetowych poszczególnych kuratoriów oświaty).

Uczeń biorący udział w konkursie biologicznym musi m.in. wykazać się znajomością:

  • rodzimej fauny i flory oraz aktualnych osiągnięć w dziedzinie biologii
  • znać procesy zachodzące w przyrodzie i zjawiska biologiczne
  • umieć odczytać i interpretować tabele, rysunki czy schematy
  • opisać zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne istotne w procesach biologicznych
  • rozumieć teksty popularnonaukowe, opisujące obserwacje i eksperymenty
  • tworzyć i rozwiązywać problemy badawcze
  • samodzielnie formułować hipotezy.

Szczegółowe wymagania określone są w regulaminie konkursu przeprowadzanego w danym województwie.

Etapy konkursu z biologii 

Jak każdy konkurs kuratoryjny, tak i konkurs z biologii ma trzy etapy. Do pierwszego etapu – szkolnego – może przystąpić każdy uczeń, który ma na to ochotę i czuje się na siłach.

Do etapu drugiego – rejonowego – kwalifikują się uczniowie, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 80 proc. możliwych do zdobycia punktów. Do etapu trzeciego, wojewódzkiego, zakwalifikowani zostają ci uczestnicy etapu rejonowego, którzy zdobyli co najmniej 90 proc. możliwych punktów.

Na rozwiązanie zadań z każdego etapu uczestnicy mają po 90 minut. Pierwszy etap zawsze odbywa się w szkole uczestnika, drugi i trzeci w miejscach wyznaczonych przez kuratorium.

Czytaj:

Egzamin ósmoklasisty - matematyka zakres materiału

Egzamin ósmoklasisty - język angielski zakres materiału

5 pomysłów na wzmocnienie koncentracji u dziecka - WIDEO

5 pomysłów na wzmocnienie koncentracji u dziecka

Uprawnienia finalistów i laureatów konkursu z biologii

Uczestnicy finałowego etapu konkursu przedmiotowego – czyli etapu wojewódzkiego – mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty. Laureatami zostają ci uczestnicy, którzy w etapie wojewódzkim uzyskali co najmniej 90 proc. możliwych do zdobycia punktów, natomiast finalistami – ci uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 30 proc. punktów, jakie można było zdobyć.

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych regulują przepisy prawne – zgodnie z nimi laureat konkursu przedmiotowego z biologii o zasięgu wojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponad postawowej, a jeśli jest on uczniem gimnazjum, nie musi również pisać przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego.

Inne są natomiast uprawnienia finalistów takiego konkursu: zgodnie z przepisami za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego z biologii uczeń otrzymuje 7 punktów rekrutacyjnych do szkoły średniej.

Matura z biologii. Sprawdź, czy zdasz

Pytanie 1 z 10
Ile par żeber ma człowiek?