Zadbaj o przyszłość swojego dziecka. Pomocne mogą być obligacje skarbowe

2024-06-14 15:32 Tekst sponsorowany

Każdy ma jakieś marzenia, plany na przyszłość, a wiele z nich wiąże się z zabezpieczeniem przyszłości swoich dzieci. Tak, aby zapewnić im jak najlepszy start w dorosłość, ułatwić wybór takiej edukacji, która pomogłaby w tym starcie, czyli – ułatwić realizację konkretnych celów. Pomocne mogą być oszczędnościowe obligacje skarbowe, które można zakupić za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao.

happy family
Autor: Getty Images

Jeśli już mamy wyznaczony konkretny cel i przymierzamy się do gromadzenia pieniędzy, to na początek warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką drogą chcemy to osiągnąć. Na pewno jedną z opcji jest oszczędzanie metodą „na skarpetę”. Inną opcją na pomnażanie środków, są oszczędnościowe obligacje skarbowe, do których przekonuje się coraz więcej Polaków. Jak pokazują dane Ministerstwa Finansów, Polacy chętnie sięgają po obligacje skarbowe. Ich łączna sprzedaż w 2023 roku wyniosła 48,66 mld złotych. Do wzrostu zainteresowania oszczędnościowymi obligacjami skarbowymi przyczyniła się m.in. inflacja, a także niechęć do ryzyka.

Emitent i obligatariusze

To oczywiste, że każdy chciałby tak ulokować swoje finanse i tak nimi zarządzać, żeby przynosiły jak najwięcej korzyści i żeby w efekcie jak najwięcej zarobić. Jedni szukają w związku z tym inspiracji w internecie, inni radzą się znajomych, a jeszcze inni opierają się na opiniach ekspertów. I coraz więcej osób przekonuje się, że warto skorzystać z oszczędnościowych obligacji skarbowych.

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Poprzez sprzedaż obligacji emitent zaciąga dług u obligatariusza (posiadacza obligacji) i zobowiązuje się spłacić ten dług wraz z odsetkami. Kupując obligacje, pożyczamy pieniądze naszemu państwu, a w zamian za to w określonym terminie otrzymamy odsetki oraz zwrot użyczonego kapitału.

Duża dostępność

Do tego, że Polacy nabierają coraz większego zaufania do obligacji skarbowych, w znacznym stopniu przyczyniła się inflacja, ale na ten wzrost zaufania złożyło się też wiele innych czynników. Przede wszystkim – łatwa, duża dostępność obligacji. W Biurze Maklerskim Pekao sprzedaż i obsługa oszczędnościowych obligacji skarbowych możliwa jest w zasadzie w dowolnym momencie: za pomocą serwisu internetowego Pekao24 lub aplikacji PeoPay. I co istotne, umowę o obsługę obligacji skarbowych można podpisać bez wychodzenia z domu.

Klasycznie obligacje można też nabyć w placówce stacjonarnej - Punktach Sprzedaży Obligacji, umiejscowionych w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego Pekao i Punktach Usług Maklerskich, zlokalizowanych w placówkach Banku Pekao S.A. Poza tym również za pośrednictwem konsultantów infolinii BM, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, pod numerami telefonów:

  • 800 105 800*
  • +48 22 591 22 00*

* koszt połączenia według taryfy operatora

Szeroka, elastyczna oferta

Do skorzystania z obligacji skarbowych niewątpliwie skłania bogata oferta, proponowana przez Biuro Maklerskie Pekao, co pozwala na wybranie i dopasowanie obligacji do potrzeb i oczekiwań klienta. I tak mogą to być obligacje o różnych okresach do wykupu – krótko-, średnio- i długoterminowe, o oprocentowaniu stałym lub zmiennym.

Obligacje o stałym oprocentowaniu to takie, dla których wysokość oprocentowania jest stała i znana w momencie zakupu obligacji. Z kolei obligacje o zmiennym oprocentowaniu to takie, w przypadku których wielkość odsetek zależy od określonego wskaźnika (np. stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego). Oznacza to, że nabywca tego typu obligacji może otrzymywać różne wartości odsetek w różnych okresach odsetkowych, a ich wysokość będzie uzależniona od wartości stopy odniesienia.

Ponadto wśród obligacji o zmiennym oprocentowaniu wyróżniamy obligacje indeksowane, których oprocentowanie za dany okres zależy od wartości inflacji.

Zamiana obligacji to się opłaca

Gdy zbliża się termin wykupu naszych obligacji wystarczy, że złożymy dyspozycję zamiany. Wybieramy „nowe” obligacje, które chcemy otrzymać i w dniu wykupu „stare” obligacje są automatycznie zamieniane na nowe. Dodatkowym zyskiem jest możliwość kupna obligacji poniżej wartości nominalnej. Zysk stanowi różnicę pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia obligacji.

Niskie ryzyko

„Kto nie ryzykuje, ten nie ma”… Z ryzykiem związane jest również inwestowanie, W przypadku obligacji skarbowych, emitowanych przez Skarb Państwa, to ryzyko jest niskie, gdyż za wykup obligacji Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem. I to przede wszystkim niskie ryzyko – różni obligacje skarbowe od innych, np. korporacyjnych (emitowane przez osoby prawne, prowadzące działalność gospodarczą, uprawnione do emisji na podstawie ustawy o obligacjach) czy obligacji komunalnych (emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, powiaty, województwa i miasta).

Grosz do grosza, czyli wystarczy już 100 zł

Zachętą do nabycia oszczędnościowych obligacji skarbowych jest ich cena. Każda detaliczna obligacja skarbowa, niezależnie od jej rodzaju, kosztuje 100 zł. To niewątpliwie kolejna ich zaleta, która umożliwia inwestowanie niewielkich kwot. Warto też zauważyć, że prowadzenie rachunku pieniężnego, zawarcie umowy o obsługę obligacji skarbowych, zakup obligacji czy też ich zamiana odbywa się bez ponoszenia kosztów.

Wyznacz sobie horyzont inwestycji

Pytanie, jakie należałoby postawić sobie na początek, to: na jak długo chcesz zainwestować, czyli określenie tzw. horyzontu inwestycji. A potem już tylko wystarczy wybrać taki rodzaj obligacji, których warunki uznasz za najbardziej dla siebie odpowiednie. A po ustalonym okresie otrzymujesz swoje pieniądze, wraz z należnymi odsetkami.

Publikacja handlowa. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym, dostępnych na stronie pekao.com.pl/obligacje-skarbowe.