Maluch plus: program maluch plus dofinansuje żłobki

2017-10-30 12:13

Maluch plus to rządowy program, który ma wspomóc rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 takich jak żłobki czy klubiki dziecięce. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2018 roku zamierza przeznaczyć na program Maluch plus 450 milionów złotych. Co to oznacza dla rodziców?

Żłobek
Autor: Thinkstock|thinkstockphotos.com

Maluch plus to kolejna odsłona programu "Rodzina plus", która ma wspomóc rodziny w wychowaniu dzieci. Celem programu Maluch plus jest zwiększenie liczby instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (niemowlętami i małymi dziećmi), takich jak żłobki i klubiki dziecięce. Rząd chce w ten sposób również zachęcić ludzi do otwierania prywantnych placówek, które rozwiążą problemy rodziców dotyczące opieki nad dziećmi.

W 2018 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce przeznaczyć na ten program 450 milionów złotych (około 28 milionów złotych na każde województwo). Będzie to trzy razy większa kwota niż do tej pory (w 2017 roku 170 milionów złotych).

Jakie dofinansowanie obejmuje program Maluch plus?

Maluch plus dofinansuje samorządy do inwestycji żłobkowych nawet w 80 procentach. Z programu mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty). Program zostanie szybko uruchomiony, dzięki czemu samorządy będą mogły zmieścić się w roku budżetowym. Dotychczas często nie miały takiej możliwości, ponieważ środki były bardzo późno uruchamiane.

Co program Maluch plus oznacza dla rodziców?

Rodzice, którzy mieszkają na terenie, gdzie nie ma żłobka ani klubiku dziecięcego, mogą ten fakt zgłosić w Urzędzie Gminy. Jeśli w danym okręgu nie funkcjonuje żaden żłobek, dzięki programowi Maluch plus może powstać. Maluch plus nie tylko dofinansowuje otwieranie nowych placówek, ale także wspiera i rozwija już działające. Osoby fizyczne, które chciałyby poświęcić się takiej działalności, również mogą otrzymać dofinansowanie z programu Maluch plus. Jak to zrobić?

Przede wszystkim trzeba spełnić szereg wymagań zawartych w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r. Nr220, poz.1447 ze zm.). Następnie powinny złożyć wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpisu do rejestru dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jak utworzyć żłobek lub klub dziecięcy i skorzystać z programu Maluch plus?

 • Należy zarejestrować działalność gospodarczą
 • Złożyć wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (powinien zawierać numer NIP i REGON, jeśli takie nadano, lub numer albo indeks identyfikujący podmiot w rejestrze publicznym)
 • złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych
 • złożyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
 • złożyć oświadczenie o niekaralności

 

 

 

 

Dobrze wiedzieć

Jeden opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym może maksymalnie sprawować opiekę nad ośmiorgiem dzieci. Jeśli w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło jeszcze 1. roku życia albo dziecko niepełnosprawne - liczba ta zmniejsza się do pięciorga dzieci. 

Kto może zostać Dziennym Opiekunem i skorzystać z programu Maluch plus?

Program Maluch plus umożliwia również zostanie dziennym opiekunem w żłobku lub klubiku dziecięcym. Może nim zostać osoba, która posiada kwalifikacje:

 • pięlegniarki
 • położnej
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego
 • opiekunki dziecięcej
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zostać Dziennym Opiekunem?

 • mieć co najmniej średnie wykształcenie
 • mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie w opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat
 • odbyć 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna