Gotowość szkolna: kiedy dziecko osiąga dojrzałość szkolną

2013-03-28 15:01

Gotowość szkolna jest niezbędna, by dziecko mogło osiągać sukcesy w szkole. Zależy ona od wielu czynników, m.in. osiągnięcia przez dziecko dojrzałości fizycznej, umysłowej, matematycznej i społeczno-emocjonalnej. Jeśli nasza pociecha nie osiągnęła gotowości szkolnej, należy się zastanowić, czy warto posyłać ją do szkoły, czy może lepiej dać jej czas, by nabyła konieczne umiejętności.

Gotowość szkolna: kiedy dziecko osiąga dojrzałość szkolną
Autor: _photos.com|photos.com

Spis treści

  1. Rozwój dziecka nie zawsze przebiega harmonijnie
  2. Kto to może ocenić gotowość szkolną
  3. Co podlega ocenie podczas badania gotowości szkolnej

Dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju, który umożliwi mu podołanie wymaganiom stawianym przez szkołę. Rzetelna ocena tej gotowości dziecka jest ważna, ponieważ pierwsze doświadczenia szkolne w istotny sposób wpływają na to, w jaki sposób dziecko będzie myślało o sobie i swoich możliwościach oraz jak się potoczy jego kariera szkolna.

Rozwój dziecka nie zawsze przebiega harmonijnie

Harmonijny rozwój we wszystkich sferach zwiększa szanse na to, że szkoła będzie dla dziecka miejscem osiągania sukcesów i budowania poczucia własnej wartości oraz skuteczności. Jeśli rozwój dziecka nie przebiega jednakowo we wszystkich obszarach, trzeba przeanalizować mocne i słabe strony dziecka i odnieść je do wymagań szkolnych, zobaczyć, w jaki sposób można mu pomóc rozwinąć słabiej ukształtowane umiejętności, i wreszcie dokonać bilansu korzyści i kosztów posłania go do szkoły lub pozostawienia na kolejny rok w przedszkolu. To czas, w którym dajemy dziecku możliwość nabycia lub rozwinięcia umiejętności pozwalających na osiąganie w szkole sukcesów i satysfakcji z własnych osiągnięć. A to lepsze wyjście niż zbieranie niepowodzeń przez pierwsze lata nauki i pozostanie na drugi rok w którejś kolejnej klasie.

Kto to może ocenić gotowość szkolną

Oceny dojrzałości szkolnej dokonuje nauczyciel przedszkola lub zerówki przy pomocy psychologa. Pierwsza ocena powinna być dokonana w pierwszych miesiącach roku szkolnego poprzedzającego pójście do szkoły. Daje to możliwość opracowania i realizowania planu wspomagania dziecka w rozwijaniu tego, z czym ma trudności. Ostateczna ocena dokonywana na wiosnę powinna być porównaniem stanu aktualnego z tym sprzed pół roku i podsumowaniem realizacji owego indywidualnego planu.

Co podlega ocenie podczas badania gotowości szkolnej

  1. Dojrzałość fizyczna – dziecko jest sprawne ruchowo, ma dobrą koordynację ruchów, nie jest nadmiernie podatne na choroby.
  2. Dojrzałość umysłowa – dziecko jest ciekawe świata, chce dzielić się wiedzą, potrafi wypowiadać się w sposób jasny i logiczny, zadawać pytania, koncentrować się na czynności, ma odpowiednio rozwiniętą pamięć, zasób słów oraz wiedzę na temat siebie i otaczającego świata.
  3. Dojrzałość społeczno-emocjonalna – dziecko zna zasady i ich przestrzega, wykonuje polecenia dorosłego, łatwo nawiązuje kontakt z nauczycielem i rówieśnikami, radzi sobie w sytuacjach zadaniowych, potrafi czekać na swoją kolej, zgodnie współdziałać z innymi oraz opanować swoje reakcje.
  4. Dojrzałość matematyczna – dziecko umie liczyć przedmioty, dodawać i odejmować na konkretach do dziesięciu, rozumie kodowanie liczb za pomocą symboli, potrafi przyporządkowywać przedmioty do zbiorów, posługuje się liczebnikami porządkowymi, posiada prawidłową orientację przestrzenną (prawa-lewa, nad-pod, przed-za), potrafi odmierzać długość (na przykład za pomocą kroków).
  5. Dojrzałość do nauki czytania i pisania – dziecko rozumie sens kodowania słów za pomocą liter, rozróżnia je, potrafi określić kierunek i miejsce na kartce papieru, narysować szlaczek od lewej strony, interesuje się czytaniem i pisaniem, dzieli wyrazy na głoski i sylaby, prawidłowo rozpoznaje głoski na początku i końcu wyrazu, jest sprawne manualnie i posiada odpowiednią koordynację wzrokowo-ruchową.
Jak być rodzicem ucznia