Akt urodzenia - co warto wiedzieć o metryce urodzenia dziecka

2017-01-10 15:57

Akt urodzenia, czyli metryka, jest dokumentem stanu cywilnego. Podstawą do sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest zgłoszenie narodzin w urzędzie stanu cywilnego i przedstawienie odpowiednich dokumentów.

Jak zarejestrować noworodka
Autor: Jupiterimages

Spis treści

  1. Gdzie odbiera się akt urodzenia
  2. Nie zwlekaj
  3. Kto może odebrać akt urodzenia
  4. Upoważnienie do odbioru aktu urodzenia
  5. Rejestracja dziecka online

Aby uzyskać akt urodzenia dziecka, należy zgłosić się do urzędu stanu cywilnego i przedstawić zaświadczenie lekarskie o urodzeniu dziecka. Mamy na to 21 dni. Zaświadczenie (kartę urodzenia) przygotowuje szpital, w którym urodziło się dziecko i przekazuje - w ciągu 3 dni od jej sporządzenia - do USC właściwego dla adresu szpitala.

Gdzie odbiera się akt urodzenia

Dziecko rejestruje się w miejscowości, w której się urodziło, tam też odbiera się metrykę urodzenia. Jeżeli do porodu doszło poza miejscem zamieszkania rodziców - tam trzeba dokonać jego rejestracji. Jeśli poród odbył się poza szpitalem, kartę urodzenia dziecka wystawia lekarz lub położna, która odbierała poród. Trzeba ją zanieść do swojego USC w ciągu 21 dni od porodu. Przed zgłoszeniem się do USC trzeba wybrać maksymalnie dwa imiona dla dziecka (większej liczby urzędnik nie zarejestruje). Od momentu rejestracji dziecka rodzice mają pół roku na ewentualną zmianę jego imienia.

Akt urodzenia zostaje sporządzony w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka. Rejestracja urodzenia dziecka jest bezpłatna, rodzic otrzymuje 1 odpis aktu urodzenia dziecka. Za każdy kolejny odpis należy uiścić opłatę skarbową, wniosek o jego wydanie można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w kraju.

Zrób to koniecznie

Nie zwlekaj

Termin zarejestrowania noworodka w urzędzie wynosi 21 dni od daty wystawienia karty urodzenia. Gdy dziecko urodziło się martwe - 3 dni od daty wystawienia karty martwego urodzenia (sporządza się wtedy akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe).

Kto może odebrać akt urodzenia

Jeśli rodzice dziecka są małżeństwem, rejestracji dziecka może dokonać zarówno sama matka, jak i sam ojciec dziecka -konieczne jest tylko przedstawienie do wglądu dowodu osobistego (najlepiej mieć ze sobą dowody obojga rodziców).

Jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona (lub w separacji), a od rozwodu nie minęło 300 dni, dziecko będzie zarejestrowane jako dziecko małżeńskie. Wdowa powinna dostarczyć odpis aktu zgonu męża.

Jeśli matka dziecka nie jest mężatką, a ojciec dziecka chce je uznać, muszą oni oboje udać się do kierownika USC, gdzie mężczyzna złoży odpowiednie oświadczenie o uznaniu dziecka (konieczna jest zgoda matki). Oboje rodzice w USC muszą przedłożyć ważne dowody osobiste.

Upoważnienie do odbioru aktu urodzenia

Akt urodzenia dziecka może także odebrać wyznaczony przez rodziców dziecka pełnomocnik - na podstawie właściwego upoważnienia.

Rejestracja dziecka online

Obecnie, od 2018 roku, dziecko można też zarejestrować przez internet, bez osobistej wizyty w urzędzie. Rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny profil zaufany albo e-dowód. Rejestracji dokonuje się na stronie www.obywatel.gov.pl - należy wybrać usługę rejestracji narodzin. Po zalogowaniu system poprosi o potwierdzenie danych. Do zarejestrowania narodzin dziecka trzeba znać m.in. nazwę szpitala, w którym dziecko przyszło na świat, mieć przygotowane imiona dla dziecka (maksymalnie dwa), warto też mieć numer aktu małżeństwa lub urodzenia matki (jeśli nie jest w związku małżeńskim).

Kolejny krok to wybór adresu, pod którym rodzic chce zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis profilem zaufanym.

Odpis aktu urodzenia dziecka zarejestrowanego przez internet rodzic może odebrać na trzy sposoby: odpis w wersji papierowej można odebrać osobiście w urzędzie albo otrzymać tradycyjną pocztą, zaś odpis w wersji elektronicznej zostanie przesłany na skrzynkę ePUAP rodzica. Wraz z odpisem aktu urodzenia rodzic otrzyma powiadomienie o nadanym dziecku numerze PESEL oraz zaświadczenie o jego zameldowaniu.

miesięcznik "M jak Mama"