Sytuacja prawna NIELETNIEJ MATKI

2013-07-10 14:07

Sytuacja prawna nieletniej mamy jest trudna, ponieważ nastolatka nie może być opiekunem prawnym swojego dziecka. Dowiedz się, jakie prawa przysługują nieletniej matce i na jaką pomoc może ona liczyć.

Nieletnia mama
Autor: F.P.M.

Spis treści

  1. Nieletnia mama: małżeństwo wiele zmienia
  2. Nieletnia mama: zasiłek rodzinny i świadczenia pieniężne
  3. Nieletnia mama: wciąż uczennica

Jeśli jesteś nieletnią mamą - urodziłaś lub urodzisz dziecko przed ukończeniem 18. roku życia, nie przysługuje ci władza rodzicielska. Nawet jeśli sama opiekujesz się dzieckiem i dbasz o nie, nie możesz go reprezentować, bo nie masz tzw. pełnej zdolności do czynności prawnych. Opiekunem prawnym twojego dziecka zostanie zapewne któreś z twoich rodziców (jeśli ma zdolność do czynności prawnych) – następuje to w wyniku orzeczenia sądu rodzinnego. A jeżeli żadne z nich nie może lub nie chce, dziecko reprezentuje kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. W przypadku nieletniej matki sąd także ustanawia rodzinę zastępczą dla twojego dziecka – mogą nią być twoi rodzice lub krewni. Taka rodzina zastępcza otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

Dobrze wiedzieć

Jeśli nie możesz liczyć na pomoc własnej rodziny, pozostawaj w stałym kontakcie z ośrodkiem pomocy społecznej, jego pracownicy powinni ci pomóc także w kwestiach formalnych, psychologicznych i prawnych. W sytuacjach kryzysowych, gdy np. nie możesz wrócić do domu, skontaktuj się z ośrodkiem pomocy społecznej, policją lub którąs z fundacji pomagających nieletnim mamom.W przypadku konieczności uzyskania schronienia przez nieletnią matkę wymagane jest odpowiednie postanowienie sądu. na jego mocy niepełnoletnia matka może zostać umieszczona w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W sytuacji kryzysowej wymagającej natychmiastowego uzyskania schronienia niepełnoletnia matka z dzieckiem może udac się do jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych o charakterze interwencyjnym, np. pogotowia opiekuńczego lub domu małego dziecka.

Nieletnia mama: małżeństwo wiele zmienia

Kiedy bierzesz pod uwagę wychowywanie dziecka wraz z jego ojcem, przemyśl dokładnie decyzję, czy i kiedy formalizować wasz związek. Bardzo młodzi ludzie, którzy spodziewają się dziecka, często poddawani są dużej presji i naciskom ze strony rodziców, by „się statkowali”, czyli wzięli ślub. Niestety, statystyki mówią, że aż 80 proc. tego typu małżeństw kończy się rozwodem. Wasza decyzja musi być więc w pełni przemyślana. Jeśli nie masz jeszcze 18 lat, ale masz skończone 16, możesz zawrzeć związek małżeński tylko za zgodą sądu. Natomiast młodsze nastolatki w ogóle nie mogą zawierać związków małżeńskich, a ujawnienie ojca dziecka naraża go na konsekwencje prawne wynikające z pożycia z małoletnią poniżej 15. roku życia. Mężczyźni bez wyjątków mogą się żenić dopiero po ukończeniu 18 lat. Zawarcie małżeństwa zmienia status prawny małoletniej mamy. Uzyskuje ona władzę rodzicielską i prawo do starania się o świadczenia na dziecko.

Nieletnia mama: zasiłek rodzinny i świadczenia pieniężne

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje opiekunom prawnym, a nie małoletniej. Z zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku można skorzystać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się (której rodzice nie żyją) nie przekracza 504 zł. Wniosek składa się w zakładzie pracy lub ZUS. Becikowe to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia dziecka. Przysługuje prawnemu opiekunowi dziecka, a więc też nie możesz odebrać go sama. Wniosek o becikowe składa się w urzędzie gminy lub miejskim (albo gminnym) ośrodku pomocy społecznej. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje wtedy, gdy nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany. Dodatek przysługuje też małoletniej osobie uczącej się, jeżeli oboje jej rodzice nie żyją. Dodatek wynosi 170 zł miesięcznie na dziecko, a gdy ma ono orzeczenie o niepełnosprawności – o 80 zł więcej. Zasiłek z opieki społecznej. Można się o niego starać, gdy dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł netto na osobę. Ośrodek pomocy społecznej może udzielić pomocy w formie zasiłku na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży itp. Ubiegając się o taką pomoc, trzeba udokumentować swoją sytuację osobistą i majątkową. Pracownik socjalny przeprowadzi też wywiad środowiskowy, aby zorientować się w sytuacji rodziny.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje wtedy, gdy nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany. Dodatek przysługuje też małoletniej osobie uczącej się, jeżeli oboje jej rodzice nie żyją. Dodatek wynosi 170 zł miesięcznie na dziecko, a gdy ma ono orzeczenie o niepełnosprawności – o 80 zł więcej.Zasiłek z opieki społecznej. Można się o niego starać, gdy dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł netto na osobę. Ośrodek pomocy społecznej może udzielić pomocy w formie zasiłku na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży itp. Ubiegając się o taką pomoc, trzeba udokumentować swoją sytuację osobistą i majątkową. Pracownik socjalny przeprowadzi też wywiad środowiskowy, aby zorientować się w sytuacji rodziny.

Nieletnia mama: wciąż uczennica

Twoja szkoła ma obowiązek udzielic ci w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożnośc zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu - dogodnego dla ciebie - ale w okresie nie dłuższym niź 6 miesięcy. Rzecznik kuratorium oświaty regionu mazowieckiego, Barbara Tomkiewicz, mówi: - Nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy starają się ułatwić funkcjonowanie szkolne nieletniej mamy, jak tylko moga. Uczennice w bardzo trudnej sytuacji mogą liczyć na indywidualne traktowanie i pomoc związaną nie tylko z edukacją. Młodej mamie zapewniana jest również pomoc pedagogiczna, psychologiczna (współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną), a czasem nawet materialna, gdy sytuacja tego wymaga. Zdarzały się przypadki, że to szkoła organizowała dyżury opieki nad dzieckiem, by młoda mama mogła spokojnie kontynuować naukę. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Obowiązek szkolny trwa do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczennica kończy 17 lat. Na wniosek twoich rodziców, dyrektor szkoły publicznej może zezwolić, by lekacje odbywały się poza szkołą na określonych warunkach.

miesięcznik "M jak mama"