Wymagania edukacyjne dla klas 4-6

2018-10-03 12:30

Wymagania edukacyjne dla klas 4-6 to indywidualnie opracowane przez szkoły kryteria oceniania uczniów z poszczególnych przedmiotów. Jak wyglądają ogólne wymagania edukacyjne dla klasy czwartej, piątej i szóstej?

Wymagania edukacyjne dla klas 4-6
Autor: Getty images Wymagania edukacyjne są podstawą do ustalenia ocen klasyfikacyjnych dla uczniów.

Wymagania edukacyjne to warunki oceniania ustalone przez daną szkołę w oparciu o podstawę programową narzuconą przez Ministerstwo Oświaty. Wymagania edukacyjne są niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. W każdej szkole nauczyciele są zobowiązani na początku roku szkolnego zapoznać swoich uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi, jakie zostały ustanowione dla danego przedmiotu.

W klasach 4-6 obowiązuje stały system oceniania od 1 do 6. Na ocenę klasyfikacyjną (umożliwiającą przejście ucznia do następnej klasy) składają się oceny cząstkowe – bieżące i śródroczne. Wymagania edukacyjne powinny określać sposób oceniania uczniów.

Wymagania edukacyjne dla klas 4-6

Wymagania edukacyjne to zakres umiejętności i wiedzy wymaganych do klasyfikacji do wyższej programowo klasy. Zostały one podzielone na poszczególne przedmioty. Jak to wygląda w klasach 4-6? Oto najistotniejsze wymagania edukacyjne dla klas 4-6.

  • Język polski

Celem kształcenia w klasie czwartej jest opanowanie przez uczniów umiejętności mówienia, słuchania, pisania i czytania w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Uczeń klasy czwartej powinien m. in. wyszukiwać odpowiednie fragmenty w czytanym tekście, znać gatunki literackie, odczytywać intencje autorów, redagować teksty o różnym charakterze, przestrzegać norm interpunkcyjnych, gramatycznych  i ortograficznych. W przypadku klasy piątej wymaganiami edukacyjnymi są m. in. znajomość pojęć literackich, analiza wiersza, rozumienie związków frazeologicznych, formułowanie opowiadań i wypowiedzi, tworzenie różnych form tekstowych, pisanie streszczeń, znajomość ortografii i interpunkcji na wyższym poziomie. W klasie szóstej uczeń powinien sprawnie posługiwać się encyklopedią i słownikiem, wskazywać elementy świata przedstawionego w literaturze, wyrażać swoją opinię i rzeczowo ją argumentować.

To cię zainteresuje:

Lektury szkolne klasa 6 w roku szkolnym 2018/2019

Lektury szkolne klasa 5 w roku szkolnym 2018/2019

Lektury szkolne klasa 4 w roku szkolnym 2018/2019

  • Historia

Uczeń w klasie czwartej powinien wiedzieć na czym polega nauka historii i znać chronologię istotnych wydarzeń. Wymogiem jest znajomość dziejów swojej rodziny, a także wiedza historyczna dotycząca najważniejszych historycznych wydarzeń dla Polski – od Piastów po 1989 rok. W klasie piątej wymogami są: znajomość poszczególnych cywilizacji, rozumienie wpływu chrześcijaństwa na dzieje świata, znajomość epoki średniowiecza. Szóstoklasista powinien wykazywać się wiedzą z zakresu XVIII wieku, znać przyczyny i skutki trzech rozbiorów Polski.

Polecamy:

Historia rodziny: jak opowiadać ją dziecku?Historia dla dzieci: jak zachęcić dziecko do poznawania historii

  • Przyroda

Czwartoklasista powinien umieć układać plan swojego dnia, posługiwać się przyrządami optycznymi i mapą w terenie, znać procesy zachodzące w poszczególnych narządach człowieka, podstawowe choroby pasożytnicze, a także rozumieć funkcjonowanie łańcucha pokarmowego w przyrodzie.

Sprawdź także:

Jak zachęcić dziecko do nauki przyrody?

Test z przyrody po klasie 6: zadania z przyrody klasa 6 do druku

  • Geografia

Ten przedmiot pojawia się w klasie piątej. Na tym poziomie wśród wymagań edukacyjnych jest m. in. orientacja na mapie i globusie, znajomość krajobrazu świata i Polski, umiejętność określania współrzędnych geograficznych. W klasie szóstej uczeń powinien charakteryzować ruchy Ziemi, opisywać środowisko geograficzne Polski na tle Europy, opisywać gospodarkę Polski, znać geografię regionalną poszczególnych kontynentów.

  • Biologia

To przedmiot, który do programu nauczania wchodzi dopiero w piątej klasie. Wymaganie edukacyjne z biologii dla piątoklasistów obejmują m. in. wiedzę na temat nauki biologii i jej roli w życiu, bakterii i grzybów, tkanek zwierząt i roślin. Szóstoklasista powinien posiadać m. in. wiedzę o anatomii człowieka i zwierząt.

  • Matematyka

Podstawowymi wymaganiami edukacyjnymi z zakresu matematyki na poziomie klasy czwartej są: dzielenie zresztą w zakresie 100, obliczanie upływu czasu, obliczanie potęg, mnożenie i dzielenie pisemne z liczbą dwucyfrowa, znajomość osi symetrii i umiejętność odnajdywania przekątnych w figurach geometrycznych, działania na ułamkach. W klasie piątej uczeń powinien umieć mnożyć do 1000, znać kolejność wykonywania działań, znać własności liczb naturalnych, wykonywać działania na ułamkach, znać rodzaje wielokątów, określać kąty, wykonywać działania na ułamkach dziesiętnych i procentach, obliczać pola figur płaskich i graniastosłupów, wykonywać działania na liczbach ujemnych. W szóstej klasie uczeń powinien znać własności figur płaskich, wykonywać działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, obliczać pola wielokątów, rozwiązywać złożone zadania z treścią.

Zobacz też:

Zadania z matematyki - klasa 6Zadania z matematyki klasa 5Zadania z matematyki klasa 4

  • Zajęcia techniczne

Wymaganiami edukacyjnymi w klasie czwartej jest staranne wykonywanie prac praktycznych, przygotowanie do lekcji poprzez wyposażenie się w niezbędne pomoce, umiejętność tworzenia rękodzieła. W klasie piątej uczeń powinien znać i wykonywać podstawowe ściegi, znać proces pozyskiwania papieru, określać wiek drzewa, znać rodzaje tworzyw, wykonywać rysunek techniczny i pismo techniczne, wykonywać zadane prace techniczne starannie. W szóstej klasie uczeń powinien opisywać technikę wokół siebie, umieć rozwiązać proste problemy techniczne, sprawnie i bezpiecznie posługiwać się sprzętem technicznym.

  • Zajęcia komputerowe

Wymaganiami dla czwartoklasistów są: bezpieczna praca na komputerze, umiejętność obsługi poczty elektronicznej i kopiowania dokumentów na nośnik, wykonywanie szczegółowych rysunków w programie graficznym, korzystanie z edytorów tekstowych. Wśród wymagań edukacyjnych dla klas piątych i szóstych znalazły się bardziej zaawansowane umiejętności obsługi programów typu Word, Power Point, Excel. Dochodzi również umiejętność tworzenia prostych animacji.

  • Plastyka

Uczeń czwartej klasy powinien umieć wykorzystać nabytą wiedzę plastyczną w praktyce, starannie wykonywać zadane mu prace plastyczne, posiadać obowiązkowe przyrządy i akcesoria do pracy, utrzymywać ład i porządek podczas pracy, efektywnie wykorzystywać czas na pracę twórczą. W klasie piątej od ucznia wymaga się znajomości i rozróżniania poszczególnych stylów malarskich, sztuki komponowania, umiejętności rzeźbiarskich, charakteryzowaniu budowli. Szóstoklasista powinien zaś umieć operować światłem w pracach plastycznych, interpretować wybrane dzieła sztuki, znać rodzaje druku i rolę mediów w sztuce.

  • Muzyka

W zakresie klas 4-6 wymagania edukacyjne dla muzyki są następujące – umiejętność śpiewania zadanych utworów, czytanie nut, opanowanie gry na instrumencie muzycznym, wiedza teoretyczna dotycząca muzyki, staranne prowadzenie zeszytu.

Polecamy:

Lekcje muzyki rozwijają pamięć i ułatwiają naukę

Jakiej muzyki najlepiej słuchać z dzieckiem?

Jak odpowiadać dziecku na trudne pytania - radzi Justyna Korzeniewska, psycholog dziecięcy

Jak odpowiadać na trudne pytania dzieci?