Wymagania edukacyjne dla klas 4-6

2018-10-03 12:30

Wymagania edukacyjne dla klas 4-6 to indywidualnie opracowane przez szkoły kryteria oceniania uczniów z poszczególnych przedmiotów. Jak wyglądają ogólne wymagania edukacyjne dla klasy czwartej, piątej i szóstej?

Wymagania edukacyjne dla klas 4-6
Autor: Getty images Wymagania edukacyjne są podstawą do ustalenia ocen klasyfikacyjnych dla uczniów.

Wymagania edukacyjne to warunki oceniania ustalone przez daną szkołę w oparciu o podstawę programową narzuconą przez Ministerstwo Oświaty. Wymagania edukacyjne są niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. W każdej szkole nauczyciele są zobowiązani na początku roku szkolnego zapoznać swoich uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi, jakie zostały ustanowione dla danego przedmiotu.

W klasach 4-6 obowiązuje stały system oceniania od 1 do 6. Na ocenę klasyfikacyjną (umożliwiającą przejście ucznia do następnej klasy) składają się oceny cząstkowe – bieżące i śródroczne. Wymagania edukacyjne powinny określać sposób oceniania uczniów.

Wymagania edukacyjne dla klas 4-6

Wymagania edukacyjne to zakres umiejętności i wiedzy wymaganych do klasyfikacji do wyższej programowo klasy. Zostały one podzielone na poszczególne przedmioty. Jak to wygląda w klasach 4-6? Oto najistotniejsze wymagania edukacyjne dla klas 4-6.

  • Język polski

Celem kształcenia w klasie czwartej jest opanowanie przez uczniów umiejętności mówienia, słuchania, pisania i czytania w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Uczeń klasy czwartej powinien m. in. wyszukiwać odpowiednie fragmenty w czytanym tekście, znać gatunki literackie, odczytywać intencje autorów, redagować teksty o różnym charakterze, przestrzegać norm interpunkcyjnych, gramatycznych  i ortograficznych. W przypadku klasy piątej wymaganiami edukacyjnymi są m. in. znajomość pojęć literackich, analiza wiersza, rozumienie związków frazeologicznych, formułowanie opowiadań i wypowiedzi, tworzenie różnych form tekstowych, pisanie streszczeń, znajomość ortografii i interpunkcji na wyższym poziomie. W klasie szóstej uczeń powinien sprawnie posługiwać się encyklopedią i słownikiem, wskazywać elementy świata przedstawionego w literaturze, wyrażać swoją opinię i rzeczowo ją argumentować.

To cię zainteresuje:

Lektury szkolne klasa 6 w roku szkolnym 2018/2019

Lektury szkolne klasa 5 w roku szkolnym 2018/2019

Lektury szkolne klasa 4 w roku szkolnym 2018/2019

  • Historia

Uczeń w klasie czwartej powinien wiedzieć na czym polega nauka historii i znać chronologię istotnych wydarzeń. Wymogiem jest znajomość dziejów swojej rodziny, a także wiedza historyczna dotycząca najważniejszych historycznych wydarzeń dla Polski – od Piastów po 1989 rok. W klasie piątej wymogami są: znajomość poszczególnych cywilizacji, rozumienie wpływu chrześcijaństwa na dzieje świata, znajomość epoki średniowiecza. Szóstoklasista powinien wykazywać się wiedzą z zakresu XVIII wieku, znać przyczyny i skutki trzech rozbiorów Polski.

Polecamy:

Historia rodziny: jak opowiadać ją dziecku?Historia dla dzieci: jak zachęcić dziecko do poznawania historii

  • Przyroda

Czwartoklasista powinien umieć układać plan swojego dnia, posługiwać się przyrządami optycznymi i mapą w terenie, znać procesy zachodzące w poszczególnych narządach człowieka, podstawowe choroby pasożytnicze, a także rozumieć funkcjonowanie łańcucha pokarmowego w przyrodzie.

Sprawdź także:

Jak zachęcić dziecko do nauki przyrody?

Test z przyrody po klasie 6: zadania z przyrody klasa 6 do druku

  • Geografia

Ten przedmiot pojawia się w klasie piątej. Na tym poziomie wśród wymagań edukacyjnych jest m. in. orientacja na mapie i globusie, znajomość krajobrazu świata i Polski, umiejętność określania współrzędnych geograficznych. W klasie szóstej uczeń powinien charakteryzować ruchy Ziemi, opisywać środowisko geograficzne Polski na tle Europy, opisywać gospodarkę Polski, znać geografię regionalną poszczególnych kontynentów.

  • Biologia

To przedmiot, który do programu nauczania wchodzi dopiero w piątej klasie. Wymaganie edukacyjne z biologii dla piątoklasistów obejmują m. in. wiedzę na temat nauki biologii i jej roli w życiu, bakterii i grzybów, tkanek zwierząt i roślin. Szóstoklasista powinien posiadać m. in. wiedzę o anatomii człowieka i zwierząt.

  • Matematyka

Podstawowymi wymaganiami edukacyjnymi z zakresu matematyki na poziomie klasy czwartej są: dzielenie zresztą w zakresie 100, obliczanie upływu czasu, obliczanie potęg, mnożenie i dzielenie pisemne z liczbą dwucyfrowa, znajomość osi symetrii i umiejętność odnajdywania przekątnych w figurach geometrycznych, działania na ułamkach. W klasie piątej uczeń powinien umieć mnożyć do 1000, znać kolejność wykonywania działań, znać własności liczb naturalnych, wykonywać działania na ułamkach, znać rodzaje wielokątów, określać kąty, wykonywać działania na ułamkach dziesiętnych i procentach, obliczać pola figur płaskich i graniastosłupów, wykonywać działania na liczbach ujemnych. W szóstej klasie uczeń powinien znać własności figur płaskich, wykonywać działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, obliczać pola wielokątów, rozwiązywać złożone zadania z treścią.

Zobacz też:

Zadania z matematyki - klasa 6Zadania z matematyki klasa 5Zadania z matematyki klasa 4

  • Zajęcia techniczne

Wymaganiami edukacyjnymi w klasie czwartej jest staranne wykonywanie prac praktycznych, przygotowanie do lekcji poprzez wyposażenie się w niezbędne pomoce, umiejętność tworzenia rękodzieła. W klasie piątej uczeń powinien znać i wykonywać podstawowe ściegi, znać proces pozyskiwania papieru, określać wiek drzewa, znać rodzaje tworzyw, wykonywać rysunek techniczny i pismo techniczne, wykonywać zadane prace techniczne starannie. W szóstej klasie uczeń powinien opisywać technikę wokół siebie, umieć rozwiązać proste problemy techniczne, sprawnie i bezpiecznie posługiwać się sprzętem technicznym.

  • Zajęcia komputerowe

Wymaganiami dla czwartoklasistów są: bezpieczna praca na komputerze, umiejętność obsługi poczty elektronicznej i kopiowania dokumentów na nośnik, wykonywanie szczegółowych rysunków w programie graficznym, korzystanie z edytorów tekstowych. Wśród wymagań edukacyjnych dla klas piątych i szóstych znalazły się bardziej zaawansowane umiejętności obsługi programów typu Word, Power Point, Excel. Dochodzi również umiejętność tworzenia prostych animacji.

  • Plastyka

Uczeń czwartej klasy powinien umieć wykorzystać nabytą wiedzę plastyczną w praktyce, starannie wykonywać zadane mu prace plastyczne, posiadać obowiązkowe przyrządy i akcesoria do pracy, utrzymywać ład i porządek podczas pracy, efektywnie wykorzystywać czas na pracę twórczą. W klasie piątej od ucznia wymaga się znajomości i rozróżniania poszczególnych stylów malarskich, sztuki komponowania, umiejętności rzeźbiarskich, charakteryzowaniu budowli. Szóstoklasista powinien zaś umieć operować światłem w pracach plastycznych, interpretować wybrane dzieła sztuki, znać rodzaje druku i rolę mediów w sztuce.

  • Muzyka

W zakresie klas 4-6 wymagania edukacyjne dla muzyki są następujące – umiejętność śpiewania zadanych utworów, czytanie nut, opanowanie gry na instrumencie muzycznym, wiedza teoretyczna dotycząca muzyki, staranne prowadzenie zeszytu.

Polecamy:

Lekcje muzyki rozwijają pamięć i ułatwiają naukę

Jakiej muzyki najlepiej słuchać z dzieckiem?

Jak odpowiadać dziecku na trudne pytania - radzi Justyna Korzeniewska, psycholog dziecięcy

Jak odpowiadać na trudne pytania dzieci?
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza