Umowa uaktywniająca - co powinna zawierać umowa dla niani [WZÓR UMOWY]

2016-11-17 10:46

Umowa uaktywniająca dla niani polega na zatrudnieniu opiekunki do dziecka bez opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Składki te przejmuje na siebie budżet państwa. Zobacz, co powinna zawierać umowa dla niani, jak ją napisać? Prezentujemy wzór umowy uaktywniającej dla niani!

Umowa uaktywniająca dla niani
Autor: thinkstockphotos.com

Spis treści

 1. Co to jest umowa uaktywniająca dla niani?
 2. Jakie informacje musi zawierać umowa uaktywniająca dla niani?
 3. Kto może zostać zatrudniony na umowę uaktywniającą?
 4. Kiedy budżet państwa opłaca składki do ZUS za nianię?
 5. Do jakiej kwoty wynagrodzenia składki ZUS opłaca budżet państwa?
 6. Umowa uaktywniająca - wzór
 7. Polecamy wideo: Jak wybrać nianię idealną?

Co to jest umowa uaktywniająca dla niani?

Wielu rodziców, korzystających z pomocy niani nie do końca wie, jak powinny wyglądać formalności związane z zatrudnieniem opiekunki do dziecka. Najprostszym sposobem jest podpisanie z nianą umowy uaktywniającej. Dzięki przepisom, które weszły w życie 1 października 2011 r. na podstawie ustawy żłobkowej zostały wprowadzone zapisy pozwalające na zatrudnieniu niani na podstawie umowy uaktywniającej.

Umowa uaktywniająca to nic innego jak umowa zlecenie zawierana z osobą, która będzie sprawowała opiekę nad dzieckiem lub dziećmi. Dzięki aktualnym przepisom umowa ta jest korzystana dla oby stron ponieważ obowiązek opłacania składek zdrowotnych i społecznych przejmuje na siebie budżet państwa.

Umowę uaktywniającą z nianią może zawrzeć każdy rodzic, którego dziecko ma od 20 tygodni do 3 lat. Wiek dziecka przedłuża się do 4 lat w przypadku, jeśli w okolicy nie ma przedszkola i taka opieka nie będzie mu zapewniona.

Pobierz wzór UMOWY UAKTYWNIAJĄCEJ DLA NIANI w formacie PDF >>>

Jakie informacje musi zawierać umowa uaktywniająca dla niani?

- strony umowy i ich dane
- cel i przedmiot
- czas i miejsce sprawowania opieki
- liczbę dzieci powierzonych opiece
- obowiązki niani
- wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty
- czas, na jaki umowa została zawarta
- warunki i sposób zmiany lub rozwiązania umowy
 

Kto może zostać zatrudniony na umowę uaktywniającą?

Nianią zatrudnioną na umowę uaktywniającą nie mogą być rodzice. Opiekunką może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, do tego grona zaliczają się też członkowe rodziny. Tak więc nianią na umowie może być babcia, dziadek, siostra czy ciocia.
 
Dobrze wiedzieć

Ważne, aby po podpisaniu umowy uaktywniającej rodzice powiadomili o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu zgłaszają się jako płatnik składek (formularz ZUS ZFA), a nianię jako osobę objętą ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym (formularz  ZUS ZUA). Niania z budżetu państwa ma opłacane ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe i ubezpiecze wypadkowe. Jednak ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Kiedy budżet państwa opłaca składki do ZUS za nianię?

Składki do ZUS za umowę uaktywniającą dla niani są finansowane z budżetu państwa w przypadku jeśli rodzice pracują na podstawie umowy o pracę, są zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia), prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą działalność rolniczą (z wyjątkiem osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik).

Do jakiej kwoty wynagrodzenia składki ZUS opłaca budżet państwa?

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne oraz składki społeczne czyli emerytalne, rentowe i wypadkowe są pokrywane z budżetu państwa w przypadku - jeśli wynagrodzenie niani nie jest większe niż minimalna pensja krajowa. W sytuacji, gdy wynagrodzenie niani jest wyższe, to rodzice opłacają składki, od nadwyżki wypłacanej pensji.

Sprawdź również kalendarz rozwoju dziecka >>

Umowa uaktywniająca - wzór

 

Zawarta na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3(Dz. U.

Nr 45, poz. 235)

Zawarta w…………………………………….w dniu………………….………….. pomiędzy ………………………………………. zam ……………………………………………legitymują się dowodem osobistym (numer i seria) ………………….…,  oraz PESEL…………………………… zwaną dalej Zleceniobiorcą (Niania),

a …………………………………legitymującą/ym się dowodem osobistym o serii i numerze ……………………….. PESEL…………………………,

oraz

………………………………… legitymującą/ym się dowodem osobistym o serii i numerze …………………………. PESEL …………………………, zam.………………………………………………………………………………………………, zwanymi dalej Zleceniodawcą (Rodzicami),

1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprawowanie opieki  przez Zleceniobiorcę (Nianię)

nad dzieckiem/dziećmi w wyznaczonym w umowie miejscu i czasie.

2.

Dzieci objęte opieką Zleceniobiorcy

Zleceniodawca (Rodzice) zleca zleceniobiorcy (Niana) opiekę nad dzieckiem/dziećmi:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Miejsce i czas sprawowania usługi

Opieka nad dzieckiem/dziećmi sprawowana będzie przez Zleceniobiorcę (Niana) przez ….

dni w tygodniu, w dniach: ………………………………………. . Wyznaczone godziny sprawowania opieki

od ……… do ………. . Miejsce wyznaczone do sprawowania opieki  (adres)……………………………………

jest miejscem zamieszkania Zleceniodawcy/Zleceniobiorcy.

4.

Obowiązki Zleceniobiorcy

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi według wskazówek Zleceniodawcy (Rodzica), tak aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo.
 2. Zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej.
 3. Organizowanie zajęć wychowawczych i edukacyjnych dostosowanych do wieku i rozwoju dziecka.
 4. Podawanie dziecku posiłków zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

5.

Wysokość wynagrodzenia i sposób wypłaty

Wynagrodzenie miesięczne za sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi na warunkach określonych w umowie przysługuje Zleceniobiorcy w kwocie………… zł brutto. Wynagrodzenie zostanie wypłacane do 10 dnia każdego miesiąca z dołu gotówką lub na konto o numerze …………………………………………………………..

W przypadku jeśli Niania nie będzie mogła sprawować opieki nad dzieckiem/dziećmi wynagrodzenie zostanie proporcjonalne zmniejszone.

6.

Czas trwania umowy

Umowa zostaje zawarta na okres od………………….. do ………………….. . Zarówno Zleceniodawca, jak i Zleceniobiorca mają prawo rozwiązać umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na piśmie. W przypadku naruszenia zasad umowy może być ona rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

7.

 Ustalenia dodatkowe

Umowa została sporządzona w dwóch takich samych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca (Rodzice) zobowiązuje się do zgłoszenia  Niani do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zleceniobiorca oświadcza, że przystępuje/ nie przystępuje do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Zleceniodawca oświadcza, że spełnia warunki zawarte w w art. 51 ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3 z dnia 4 lutego 2011. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Podpisy Rodziców                                                                                                                   Podpis Niani

Polecamy wideo: Jak wybrać nianię idealną?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza