Skarga na nauczyciela

skarga na nauczyciela
Autor: thinkstockphotos.com

Skarga na nauczyciela to rozwiązanie, które niekiedy trzeba zastosować. Jeżeli zachowanie nauczyciela jest odbiegające od normy i rangi jaką pełni, wówczas rodzice i dzieci mają prawo złożyć skargę na nauczyciela do dyrekcji szkoły.

Skarga na nauczyciela to ostateczny, lecz dobry i jedyny sposób, aby sprawy nie zaszły za daleko. Związane z tym procedury powinny określać dokumenty szkolne. Dyrektor szkoły musi zadbać o to, aby obowiązujące w jego szkole dokumenty zawierały regulacje dotyczące rozpatrywania skarg wobec nauczycieli.

Stworzenie takich regulacji jest o tyle konieczne, że ustawa o systemie oświaty nie wskazuje, w jaki sposób należy karać nauczycieli i postępować w sytuacjach konfliktowych na linii rodzice-nauczyciel.

Wszelkie zarzuty, w formie pisemnej najlepiej należy przedstawić w taki sposób, aby nauczyciel miał możliwość ustosunkowania się.

Ustna skarga na nauczyciela

Skargę na nauczyciela można złożyć ustnie. W takim przypadku w osoba przyjmująca - najczęściej sekretarz szkoły - sporządza protokół, który powinien zawierać:

 • datę przyjęcia skargi,
 • dane imienne i adresowe osób składających ją,
 • zwięzły opis sprawy prezentujący jasno nakreślone zarzuty,
 • podpis osoby wnoszącej skargę i podpis osoby przyjmującej skargę.

Składający skargę ma prawo otrzymać kopię stworzonego pisma z pieczęcią wpłynięcia. Rozpatruje się tylko te skargi, które podpisane są podpisane imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy, z podaniem jego adresu zamieszkania. Nie rozpatruje się natomiast skarg anonimowych. Rodzic może być proszony o uzupełnienie pisma i złożenie dodatkowych wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Po rozpatrzeniu dyrektor ma 14 dni, lub w przypadkach uzasadnionych nawet 30 dni od daty wpłynięcia skargi na przekazanie decyzji wnioskodawcy. Rodzic ma prawo odwoływać się od decyzji dyrektora w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad daną szkołą.

Czego dotyczą skargi na nauczyciela

Skargi najczęściej dotyczą:

 • kompetencji, kwalifikacji i zachowania danego nauczyciela, np. niska kultura, agresja słowna, wyzwiska i obrażanie uczniów i ich rodziców, grożenie im,
 • sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, jak również złe, niewłaściwe wypełnianie obowiązków egzaminacyjnych,
 • nieprzestrzegania statutu szkolnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • fałszowania dokumentacji szkolnej, dopisywanie wymyślonych ocen,
 • niewłaściwego korzystania przez nauczyciela ze zwolnień lekarskich i urlopu na poratowanie zdrowia,
 • wydania dziecka, np. ze świetlicy szkolnej osobie nieupoważnionej pisemnie lub pod wpływem alkoholu,
 • braku nadzoru nad uczniami w czasie zajęć szkolnych i wycieczek pozaszkolnych, w tym np. zielonych szkół, narażanie ich na utratę zdrowia lub życia,
 • naruszenia godności osobistej ucznia i jego nietykalności,
 • ogólnie przemocy fizycznej lub psychicznej, zaniedbywania uczniów lub nawet podejrzenia o molestowanie,
 • przebywania na terenie szkoły nauczyciela pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • porzucenia pracy przez pedagoga,
 • prawomocne skazanie za przestępstwo.

Jak napisać skargę na nauczyciela - przykład

Skarga na nauczyciela - pobierz PDF

 

………………………………
(miejscowość i data)

………………………………..
………………………………..
(dokładne dane: imię i nazwisko
oraz adres zamieszkania osoby
wnoszącej skargę)


Do Dyrektora …………………….
(nazwa szkoły, jej numer)
Sz. P mgr. …………………………….
(imię i nazwisko dyrektora szkoły)


Skarga:


Pragnę złożyć skargę na Sz. P. mgr ………………. (imię i nazwisko nauczyciela), nauczyciela …………. (wpisać, nazwę przedmiotu, którego naucza). Dnia ………….(wpisać datę feralnego wydarzenia i przybliżaną godzinę) pani/pan ……………(imię i nazwisko nauczyciela), wbrew szkolnemu regulaminowi, statusowi szkolnemu, Karcie nauczyciela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(dokładnie opisać co miało miejsce, w jaki sposób nauczyciel zawinił).

Uprzejmie proszę o rozważenie tej skargi i wyciągnięcie konsekwencji wobec pani/pana ……………… przez upomnienie lub naganę, lub innego środka zapobiegawczego. Regulamin szkolny, zapisy wynikające ze statusu szkolnego powinny być przestrzegane zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli, ażeby wychowanie, edukacja i życie szkolne odbywało się w harmonii i zgodzie z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej i określonymi zasadami szkoły.

Z poważaniem:
…………………………………

Do kogo składa się skargę na nauczyciela

Skargę na nauczyciela składa się do dyrekcji szkoły. Dyrektor odpowiedzialny za sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego ma obowiązek zbadania zaistniałego problemu i zajęcie stanowiska w sprawie. Dla oskarżonego nauczyciela może to oznaczać: dokonanie oceny jego pracy, wymierzenie mu nagany, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec niego, zwolnienie go z pracy, zwolnienie z zakazem zatrudniania w zawodzie na 3 lata, a nawet zakaz wykonywania tego zawodu.

Tak może się stać jeżeli dyrektor szkoły uzna uchybienie godności zawodu nauczyciela lub związane to będzie z rażącym zaniedbaniem przez niego swoich obowiązków. Wniesienie skargi przez rodziców nie powoduje żadnych konsekwencji natury prawno-moralno-społecznej dla nich, oni po prostu mają takie prawo i nie muszą się niczego obawiać. Wszelkie spory zaistniałe w placówce oświatowej, na terenie szkoły powinny być rozwiązywane w atmosferze zrozumienia i wzajemnego poszanowania dla obu stron sporu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

DLA CIEBIE ZA DARMO! Szykujesz się do porodu? Chcesz wiedzieć co cię czeka, jak sobie radzić? Co może Ci pomóc? Koniecznie pobierz nasz specjalny poradnik, stworzony przez ekspertów!

Czytaj więcej
Porodówka - przewodnik dla rodzącej mamy, okładka
KOMENTARZE