Prawa rodzącej w szpitalu: prawa pacjentki podczas porodu

2013-02-25 13:19

Prawa rodzącej w szpitalu nie zawsze były respektowane, sytuacja ta jednak się zmienia, dlatego warto znać zwoje prawa. Jak każdy pacjent, tak też rodząca, ma w szpitalu swoje prawa. Warto wiedzieć, że masz wpływ na to, jak i z kim będziesz rodzić. Możesz o sobie decydować, nie musisz przyjmować na wiarę tego, co mówi ci personel szpitala. Dowiedz się, jakie są prawa kobiety rodzącej w szpitalu.

Porod prawa rodzacej w szpitalu
Autor: _photos.com|photos.com Poród: prawa rodzącej w szpitalu

Spis treści

  1. Prawo rodzącej do żądania konsylium
  2. Jeśli łamane są twoje prawa
  3. Zgoda kobiety na zabiegi
  4. Odpowiednie warunki na sali porodowej
  5. Zadośćuczynienie pieniężne, a naruszenie praw pacjentki

Podstawowym aktem prawnym określającym uprawnienia przysługujące pacjentom i ich bliskim, a więc także ciężarnej i ojcu dziecka na oddziale położniczym, jest ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. Każdy pacjent, a więc także kobieta spodziewająca się dziecka, ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Dodatkowo w przypadku porodu ciężarna uzyskuje prawo do wszelkich świadczeń zdrowotnych związanych z narodzinami dziecka.

Sprawdź również kalendarz ciąży >>

Prawo rodzącej do żądania konsylium

Podczas porodu ciężarna ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, w warunkach odpowiadających wymaganiom związanym z fachowością „obsługi”, w odpowiednich warunkach sanitarnych. Na izbie przyjęć w szpitalu rodząca nie musi przedkładać żadnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne – świadczenia przysługują ciężarnej także wtedy, gdy nie jest ubezpieczona. Rodząca może zażądać, aby odbierający poród lekarz zasięgnął opinii innego lekarza. Analogicznie – położna asystująca przy porodzie na prośbę pacjentki ma obowiązek zasięgnięcia opinii innej położnej. Lekarzowi przysługuje prawo odmowy zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna zgłoszone żądanie za bezzasadne, ale ten fakt musi zostać odnotowany w dokumentacji medycznej pacjentki. Co ważne, takie uprawnienie odmowy konsultacji nie przysługuje położnej ani pielęgniarce.

Przeczytaj również: Co naprawdę trzeba wziąć do szpitala do porodu?

Dobrze wiedzieć

Jeśli łamane są twoje prawa

Możesz odwoływać się do sekcji skarg i wniosków właściwych oddziałów NFZ lub do rzecznika praw pacjenta. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej: https://www.prawapacjenta.eu/?pId=426

Zgoda kobiety na zabiegi

Innym podstawowym prawem rodzącej w szpitalu jako pacjentki jest uprawnienie do informacji o stanie zdrowia zarówno jej samej, jak i dziecka. Informacje powinny być przedstawione przez lekarza w przystępnej formie. Obok opisu stanu zdrowia i rozpoznania ewentualnych dolegliwości, musi on również określić proponowane oraz możliwe metody badań i sposoby leczenia, dające się przewidzieć następstwa ich zastosowania albo zaniechania, przewidywany wynik leczenia oraz rokowania. Prawidłowa realizacja tego uprawnienia przez lekarza prowadzącego i współpracujący z nim personel medyczny z pewnością przyczynia się do powstania przyjaznej atmosfery dla przyszłej matki i jej bliskich, stwarza klimat zaufania.Pacjentka ma także prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, ale także do odmowy takiej zgody. W przypadku konieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia stwarzającej podwyższone ryzyko zgodę na leczenie wyraża się w formie pisemnej. Sprzeciw natomiast można wyrazić ustnie.

Dowiedź się również jak powinna wyglądać wyprawka dla niemowlaka?

Źródło: TTV/x-news

Odpowiednie warunki na sali porodowej

Warto zwrócić uwagę także na obowiązek poszanowania intymności i godności pacjentki, zwłaszcza podczas samego porodu. Szpital musi zapewnić odpowiednie warunki na sali porodowej, by uniknąć zwiększania stresu rodzącej. Dlatego na sali porodowej powinny być obecne tylko te osoby spośród personelu medycznego, których obecność jest niezbędna w danej chwili. Niedopuszczalny proceder stanowi obecność osób postronnych, chyba że wcześniej pacjentka wyraziła zgodę na ich towarzystwo. Ojciec dziecka, a także inna bliska osoba wskazana przez przyszłą matkę, może towarzyszyć jej podczas porodu. Odmowa obecności tych osób podczas porodu możliwa jest tylko w przypadku, gdy zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub gdy ich obecność zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentki. Ustawa przyznaje ciężarnej nieograniczony dostęp do jej dokumentacji medycznej. Natomiast wszystkie osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskały w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Lekarz może ujawnić taką tajemnicę tylko w wyjątkowych wypadkach, na przykład gdy zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjentki lub innych osób oraz zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjentce innym lekarzom, aby kontynuować dalsze leczenie.

Przeczytaj również: Jak wybrać najlepszą porodówkę?

Zadośćuczynienie pieniężne, a naruszenie praw pacjentki

Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, NFZ, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych (czyli szpitali, przychodni, lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych itp.). Gdyby jednak doszło do naruszenia praw pacjentki, może ona nie tylko żądać respektowania przysługujących jej uprawnień, ale przysługuje jej także roszczenie o zadośćuczynienie. Poszkodowana pacjentka może wystąpić do sądu z powództwem o odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub wnosić o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany w pozwie cel społeczny.

Ginekolog Grażyna Bogutyn opowiedziała w studiu "Bez recepty" o prawach rodzącej kobiety, podkreślając, że pacjentki mają prawo m.in. do znieczulenia oraz do porodu rodzinnego.

miesięcznik "M jak mama"
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza