Pozew o alimenty - jak napisać wniosek o alimenty?

2018-02-26 12:17

Pozew o alimenty dotyczy obowiązku dostarczania środków utrzymania i obciąża krewnych w linii prostej. Jak napisać pozew o alimenty? Chcąc uzyskać alimenty na dziecko, wniosek należy złożyć we właściwym sądzie.

pozew o alimenty
Autor: thinkstockphotos.com

Spis treści

  1. Kogo obejmuje obowiązek alimentacyjny?
  2. Od czego zależy zakres świadczeń alimentacyjnych?
  3. Gdzie należy złożyć wniosek o alimenty?
  4. Jak napisać pozew o alimenty – 7 kroków

Pozew o alimenty obciąża krewnych w linii prostej – rodzeństwo, małżonków względem siebie, przysposobionych i przysposabiających, a także w niektórych przypadkach męża matki czy żonę ojca niebędących rodzicami biologicznymi dziecka. W niniejszym artykule zajmiemy się obowiązkiem alimentacyjnym rodziców wobec dzieci.

Kogo obejmuje obowiązek alimentacyjny?

Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Od czego zależy zakres świadczeń alimentacyjnych?

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Ustalenie tego zakresu i potrzeb dostarcza najwięcej trudności i problemów. Dlatego też bardzo często rodzice dziecka nie są w stanie dokonać tego wspólnie i zgodnie.

Skoro rodzice nie będą mogli się porozumieć w kwestii finansowania utrzymania dziecka, pozostanie im wystąpienie na drogę sądową. W tym celu należy wystąpić do sądu z pozwem o alimenty (nie podlega on opłacie sądowej).

Gdzie należy złożyć wniosek o alimenty?

Sądem właściwym w sprawach o alimenty jest sąd rejonowy, w którego okręgu pozwana/-y ma miejsce zamieszkania (czyli albo matka albo ojciec dziecka – w zależności od tego, kto ma płacić alimenty) albo według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli dziecka (chodzi tu o miejsce zamieszkania, a nie zameldowania).

To, w którym sądzie będzie rozpatrywana sprawa o alimenty, jest uzależnione od powoda. Najwygodniej jest złożyć pozew według miejsca zamieszkania dziecka i swojego, gdyż w trakcie postępowania trzeba liczyć się z koniecznością częstej osobistej obecności na rozprawach.

Zobacz także:

Rozwód bez orzekania o winie: alimenty, dokumenty, pozew

Alimenty - co zrobić gdy ojciec nie chce ponosić kosztów utrzymania dziecka?

Jak się ubiegać o ALIMENTY i komu przysługują? [WYWIAD]

Jak napisać pozew o alimenty – 7 kroków

KROK 1: Dokładnie wskaż strony postępowania

Formułując pozew, na górze piszemy miejscowość, datę i wskazujemy strony postępowania. Pisząc pozew o alimenty należy pamiętać, że osobą uprawnioną jest dziecko i to jego imię i nazwisko (PESEL, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa) trzeba wpisać jako dane powoda, a swoje dane – podać jako przedstawiciela ustawowego dziecka. Natomiast rodzica, który ma być zobowiązany do alimentacji, należy określić jako stronę pozwaną.

KROK 2: Ustal przedmiot sporu

W dalszej kolejności podajemy wartość przedmiotu sporu. Jest to konieczne z uwagi na to, iż jest to roszczenie majątkowe. W sprawach alimentacyjnych przedmiot sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok. Wartość przedmiotu sporu w sprawie o alimenty, jakie miałoby otrzymywać dziecko w przyszłości, będzie stanowiła zatem równowartość kwoty, jaką chcemy otrzymywać co miesiąc, pomnożoną przez 12 (np. żądając zasądzenia alimentów w kwocie 1000 zł miesięcznie, wartość przedmiotu sporu będzie wynosić 12 000 zł (1000 zł x 12 = 12 000 zł).

KROK 3: Precyzyjnie określ żądania

Oprócz alimentów, czyli roszczenia głównego, można w pozwie żądać również odsetek, pożytków i kosztów. Jednak należy pamiętać, że wpisując wartość przedmiotu sporu, tych dodatkowych żądań nie uwzględnia się w nim. Poniżej nagłówka podaje się swoje żądania - krótko i zwięźle. To znaczy wskazujemy przede wszystkim kwotę jakiej żądamy na rzecz małoletniego wraz z odsetkami w razie opóźnień.

KROK 4: Możesz uwzględnić dodatkowe czynności, które będą po stronie sądu

Można także wnioskować o inne czynności, których może dokonać sąd, m.in.: zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania, powołanie i przeprowadzenie dowodu ze świadków, zażądanie o zwrócenie się przez sąd do odpowiednich instytucji (sądy, urzędy, banki) o udostępnienie dokumentów, polecenie pozwanemu dostarczenia różnego rodzaju dokumentów będących w jego posiadaniu, przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda.

KROK 5: Najważniejsze – uzasadnij podstawę roszczeń

Kolejnym elementem tego pisma jest uzasadnienie swych żądań, i to w tym miejscu trzeba szerzej opisać podstawę swoich roszczeń, tj. przedstawić średnie miesięczne koszty utrzymania dziecka, sytuację rodzinną i materialną rodzica, z którym dziecko pozostało, jak również możliwości zarobkowe i majątkowe osoby, która ma być zobowiązana do płacenia alimentów.

Najlepiej przedstawić koszty utrzymania dziecka w formie wyliczenia w punktach (aby było to dla sądu czytelne), a na ich poparcie dołączyć dowody ich ponoszenia w postaci np. paragonów, faktur, potwierdzeń przelewów np. za dodatkowe zajęcia, zakupy dla dziecka, leczenie, wyjazdy wakacyjne itd. Ewentualnie koszty utrzymania dziecka mogą – w ramach zeznań świadków – potwierdzić inne osoby, które mieszkają z dzieckiem (oprócz rodzica), czyli np. dziadkowie.

KROK 6: Dokładnie nakreśl sytuację finansową

Poza tym opisujemy swoją i strony pozwanej sytuację finansową i majątkową, tzn. wskazujemy miejsca pracy, inne źródła dochodów, czy i gdzie posiadamy konta bankowe, lokaty itp. Informujemy, z kim dziecko zamieszkuje i tym samym, kto ponosi osobiste starania o wychowanie dziecka.

KROK 7: Nie zapomnij o załącznikach

Na koniec należy złożyć swój podpis pod pozwem. Nie można jeszcze zapomnieć o dołączeniu aktu urodzenia dziecka oraz dokumentów, na które powód powołuje się w pozwie oraz o konieczności wskazania ich w spisie załączników. Do pozwu należy załączyć również jego odpis dla strony przeciwnej oraz kserokopie załączników.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza