Pozew o alimenty - jak napisać wniosek o alimenty?

2018-02-26 12:17
pozew o alimenty
Autor: thinkstockphotos.com

Pozew o alimenty dotyczy obowiązku dostarczania środków utrzymania i obciąża krewnych w linii prostej. Jak napisać pozew o alimenty? Chcąc uzyskać alimenty na dziecko, wniosek należy złożyć we właściwym sądzie.

Pozew o alimenty obciąża krewnych w linii prostej – rodzeństwo, małżonków względem siebie, przysposobionych i przysposabiających, a także w niektórych przypadkach męża matki czy żonę ojca niebędących rodzicami biologicznymi dziecka. W niniejszym artykule zajmiemy się obowiązkiem alimentacyjnym rodziców wobec dzieci.

Kogo obejmuje obowiązek alimentacyjny?

Rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Od czego zależy zakres świadczeń alimentacyjnych?

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Ustalenie tego zakresu i potrzeb dostarcza najwięcej trudności i problemów. Dlatego też bardzo często rodzice dziecka nie są w stanie dokonać tego wspólnie i zgodnie.

Skoro rodzice nie będą mogli się porozumieć w kwestii finansowania utrzymania dziecka, pozostanie im wystąpienie na drogę sądową. W tym celu należy wystąpić do sądu z pozwem o alimenty (nie podlega on opłacie sądowej).

Gdzie należy złożyć wniosek o alimenty?

Sądem właściwym w sprawach o alimenty jest sąd rejonowy, w którego okręgu pozwana/-y ma miejsce zamieszkania (czyli albo matka albo ojciec dziecka – w zależności od tego, kto ma płacić alimenty) albo według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli dziecka (chodzi tu o miejsce zamieszkania, a nie zameldowania).

To, w którym sądzie będzie rozpatrywana sprawa o alimenty, jest uzależnione od powoda. Najwygodniej jest złożyć pozew według miejsca zamieszkania dziecka i swojego, gdyż w trakcie postępowania trzeba liczyć się z koniecznością częstej osobistej obecności na rozprawach.

Zobacz także:

Rozwód bez orzekania o winie: alimenty, dokumenty, pozew

Alimenty - co zrobić gdy ojciec nie chce ponosić kosztów utrzymania dziecka?

Jak się ubiegać o ALIMENTY i komu przysługują? [WYWIAD]

Jak napisać pozew o alimenty – 7 kroków

KROK 1: Dokładnie wskaż strony postępowania

Formułując pozew, na górze piszemy miejscowość, datę i wskazujemy strony postępowania. Pisząc pozew o alimenty należy pamiętać, że osobą uprawnioną jest dziecko i to jego imię i nazwisko (PESEL, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa) trzeba wpisać jako dane powoda, a swoje dane – podać jako przedstawiciela ustawowego dziecka. Natomiast rodzica, który ma być zobowiązany do alimentacji, należy określić jako stronę pozwaną.

KROK 2: Ustal przedmiot sporu

W dalszej kolejności podajemy wartość przedmiotu sporu. Jest to konieczne z uwagi na to, iż jest to roszczenie majątkowe. W sprawach alimentacyjnych przedmiot sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok. Wartość przedmiotu sporu w sprawie o alimenty, jakie miałoby otrzymywać dziecko w przyszłości, będzie stanowiła zatem równowartość kwoty, jaką chcemy otrzymywać co miesiąc, pomnożoną przez 12 (np. żądając zasądzenia alimentów w kwocie 1000 zł miesięcznie, wartość przedmiotu sporu będzie wynosić 12 000 zł (1000 zł x 12 = 12 000 zł).

KROK 3: Precyzyjnie określ żądania

Oprócz alimentów, czyli roszczenia głównego, można w pozwie żądać również odsetek, pożytków i kosztów. Jednak należy pamiętać, że wpisując wartość przedmiotu sporu, tych dodatkowych żądań nie uwzględnia się w nim. Poniżej nagłówka podaje się swoje żądania - krótko i zwięźle. To znaczy wskazujemy przede wszystkim kwotę jakiej żądamy na rzecz małoletniego wraz z odsetkami w razie opóźnień.

KROK 4: Możesz uwzględnić dodatkowe czynności, które będą po stronie sądu

Można także wnioskować o inne czynności, których może dokonać sąd, m.in.: zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania, powołanie i przeprowadzenie dowodu ze świadków, zażądanie o zwrócenie się przez sąd do odpowiednich instytucji (sądy, urzędy, banki) o udostępnienie dokumentów, polecenie pozwanemu dostarczenia różnego rodzaju dokumentów będących w jego posiadaniu, przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda.

KROK 5: Najważniejsze – uzasadnij podstawę roszczeń

Kolejnym elementem tego pisma jest uzasadnienie swych żądań, i to w tym miejscu trzeba szerzej opisać podstawę swoich roszczeń, tj. przedstawić średnie miesięczne koszty utrzymania dziecka, sytuację rodzinną i materialną rodzica, z którym dziecko pozostało, jak również możliwości zarobkowe i majątkowe osoby, która ma być zobowiązana do płacenia alimentów.

Najlepiej przedstawić koszty utrzymania dziecka w formie wyliczenia w punktach (aby było to dla sądu czytelne), a na ich poparcie dołączyć dowody ich ponoszenia w postaci np. paragonów, faktur, potwierdzeń przelewów np. za dodatkowe zajęcia, zakupy dla dziecka, leczenie, wyjazdy wakacyjne itd. Ewentualnie koszty utrzymania dziecka mogą – w ramach zeznań świadków – potwierdzić inne osoby, które mieszkają z dzieckiem (oprócz rodzica), czyli np. dziadkowie.

KROK 6: Dokładnie nakreśl sytuację finansową

Poza tym opisujemy swoją i strony pozwanej sytuację finansową i majątkową, tzn. wskazujemy miejsca pracy, inne źródła dochodów, czy i gdzie posiadamy konta bankowe, lokaty itp. Informujemy, z kim dziecko zamieszkuje i tym samym, kto ponosi osobiste starania o wychowanie dziecka.

KROK 7: Nie zapomnij o załącznikach

Na koniec należy złożyć swój podpis pod pozwem. Nie można jeszcze zapomnieć o dołączeniu aktu urodzenia dziecka oraz dokumentów, na które powód powołuje się w pozwie oraz o konieczności wskazania ich w spisie załączników. Do pozwu należy załączyć również jego odpis dla strony przeciwnej oraz kserokopie załączników.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

W magazynie Dziecko Zakupy i My: ponad 200 polecanych produktów dla mamy, dziecka i kobiet w ciąży, a także inspiracje i porady dla całej rodziny! Sprawdź, jak zadbać o najbliższych!

Pobierz
Dziecko zakupy i my
KOMENTARZE