Egzamin ósmoklasisty 2023 - zasady, terminy, harmonogram

2023-04-26 14:02

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas ósmych – by ukończyć szkołę, trzeba do niego przystąpić. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Jednak to w dużym stopniu od jego wyniku zależy to, czy dziecko zostanie przyjęte do wymarzonej szkoły średniej. Sprawdź, kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023.  

Egzamin ósmoklasisty
Autor: Getty images

Egzamin ósmoklasisty to pisemny test kończący pierwszy etap edukacji – szkołę podstawową. Jego celem jest nie tylko określenie poziomu wiedzy i wykształcenia, zdobytego przez ucznia – egzamin ósmoklasisty zastępuje również egzamin wstępny do szkoły ponadpodstawowej.

Jego wyniki są szczególnie istotne wówczas, gdy liczba chętnych do szkoły jest wyższa, niż wolnych miejsc w danej szkole.

Spis treści

 1. Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty?
 2. Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty w 2023 roku?
 3. Z czego zdaje się egzamin ósmoklasisty?
 4. Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty?
 5. Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty?
 6. Nowe zasady egzaminu ósmoklasisty od 2024 roku
 7. Jakie zadania będą na egzaminie ósmoklasisty?
 8. Jak przebiega egzamin ósmoklasisty?
 9. Czy na egzaminie ósmoklasisty można mieć kalkulator?
 10. Kiedy uczeń otrzymuje wyniki egzaminu ósmoklasisty?
M jak mama: Mapa myśli - doskonała pomoc w nauce
Dobrze wiedzieć

Nie później niż do 30 września rodzice lub prawni opiekunowie ósmoklasisty muszą w szkole złożyć pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z konkretnego języka nowożytnego.

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty?

Dokładną datę egzaminu po ósmej klasie ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (harmonogram ogłaszany na stronie internetowej CKE do 20 sierpnia każdego roku). W zeszłym roku z powodu pandemii, poznaliśmy terminy egzaminów dopiero w listopadzie - terminy przesunięto z kwietnia na maj. W tym roku od początku wiadomo było, że egzaminy przeprowadzone zostaną w maju.

I tak już ma zostać - to spełnienie próśb nauczycieli i uczniów, dla których kwietniowe egzaminy odbywały się zdecydowanie za wcześnie. Część materiału była jeszcze wtedy nie przerobiona, z kolei okres po egzaminach był czasem, w którym trudno było zmobilizować uczniów do pracy.  

Czytaj: Egzamin ósmoklasisty 2021 język polski - zakres materiału

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty w 2023 roku?

Termin główny:

 • język polski – 23 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 24 maja 2022 r (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 25 maja 2022 r (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy:

 • język polski – 12 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 • matematyka – 13 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 14 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Z czego zdaje się egzamin ósmoklasisty?

W 2023 roku egzamin po ósmej klasie obejmuje trzy przedmioty obowiązkowe:

 • język polski
 • matematykę
 • język obcy nowożytny. Ósmoklasista może zdawać egzamin z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Może to być jednak wyłącznie język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć.

Sprawdź, jaki zakres materiału obowiązuje na egzaminie z przedmiotów:

Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty?

Na egzaminie ósmoklasisty uczeń może maksymalnie zdobyć 100 punktów. Wyniki egzaminów wyraża się procentowo — liczbę zdobytych punktów trzeba pomnożyć przez 0,35. Jeśli uczeń napisał egzamin na 80 procent, zdobył 28 punktów (80x0,35). Wynik z języka obcego mnoży się przez 0,3. 

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty?

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, bez tego nie można ukończyć szkoły podstawowej. Egzamin ten różni się jednak od egzaminu maturalnego, nie ma minimalnego limitu punktów, który należy zdobyć, by go zdać. To oznacza, że nie można nie zdać egzaminu ósmoklasisty, ale można oczywiście napisać go kiepsko i zdobyć małą liczbę punktów.

Nowe zasady egzaminu ósmoklasisty od 2024 roku

Od 2024 roku zakres egzaminu zostanie rozszerzony i ósmoklasiści będą zdawać go z czterech przedmiotów obowiązkowych:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego
 • jednego z przedmiotów dodatkowych (do wyboru) – biologii, fizyki, chemii, geografii lub historii.

Czytaj: Jak zachęcić dziecko do nauki? 5 sprawdzonych sposobów [SŁUCHAJ ONLINE]

Jak skutecznie zachęcić dziecko do nauki?

Nie wszyscy uczniowie muszą zdawać egzamin ósmoklasisty. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych z jęz. polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim nie muszą przystępować do egzaminu – automatycznie uzyskują z danego przedmiotu najwyższy wynik.

Jakie zadania będą na egzaminie ósmoklasisty?

Na egzaminie ósmoklasisty pojawią się zarówno zadania otwarte, czyli takie, w których uczeń sam będzie musiał udzielić poprawnej odpowiedzi, jak i zamknięte, w których poprawną odpowiedź trzeba będzie wybrać spośród kilku różnych.

Warto wiedzieć, że przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w informatorach dotyczących egzaminów z poszczególnych przedmiotów.

Czytaj: Ćwiczenia na koncentrację u dziecka 

Jak przebiega egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni.

 • Pierwszego dnia odbywa się egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagający przedłużenia czasu i posiadający stosowne zaświadczenia będą go pisali maksymalnie przez 180 minut).
 • Drugiego dnia odbywa się egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (maksymalnie 150 minut dla uczniów z zaświadczeniami).
 • Trzeciego dnia odbywa się egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (maksymalnie 135 minut dla uczniów z zaświadczeniami). Od 2024 roku w tym dniu przeprowadzany będzie również egzamin z dodatkowego przedmiotu do wyboru, który także będzie trwał 90 minut.

Do czasu trwania egzaminu nie wlicza się czasu potrzebnego do tego, by sprawdzić odpowiedzi i przenieść je na kartę odpowiedzi (maksymalnie 5 minut).

Czy na egzaminie ósmoklasisty można mieć kalkulator?

W trakcie egzaminu każdy uczeń siedzi przy osobnym stoliku, na którym, prócz arkuszy egzaminacyjnych, mogą znajdować się przybory do pisania: długopis lub pióro z czarnym tuszem, a na egzaminie z matematyki również linijka (w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych mogą leżeć na nim również leki i pomoce niezbędne ze względu na niepełnosprawność). Na egzamin nie można przynosić słowników, kalkulatora ani telefonu komórkowego czy innych urządzeń (w tym tabletów i elektronicznych tłumaczy).

Uczniowie piszący egzamin mogą opuścić salę egzaminacyjną tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zezwolenia nauczyciela, który przewodzi zespołowi nadzorującemu przebieg egzaminu – zgodnie z przepisami musi on wcześniej upewnić się, że uczeń nie będzie mógł kontaktować się w tym czasie z innymi osobami (chyba, że zajdzie konieczność udzielenia mu pomocy medycznej).

Kiedy uczeń otrzymuje wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Podobnie jak termin egzaminu, tak i termin ogłoszenia wyników ustalany jest przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zgodnie z nim wyniki egzaminu przeprowadzonego w 2022 roku w terminie głównym ogłoszone zostaną 1 lipca 2022 roku.

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu każdy ósmoklasista otrzyma natomiast w dniu zakończenia roku szkolnego. Na zaświadczeniu znajdą się dwa wyniki: procentowy (czyli odsetek punktów zdobytych z danego przedmiotu) oraz centylowy (czyli odsetek ósmoklasistów, którzy uzyskali wynik taki sam lub niższy).

Ważne wydarzenia w historii Polski. Czy wiesz kiedy się odbyły?

Pytanie 1 z 10
Co wydarzyło się w 966 roku?