Reedukacja - na czym polega i dla kogo jest przeznaczona?

2021-08-03 8:58

Nazwa "reedukacja" odnosi się do działań mających na celu przywracanie utraconych umiejętności. Grupa dzieci, którą obejmuje się reedukacją wymaga działań wspierających aktualny potencjał i zmniejszających deficyty wynikające ze specyficznych trudności w uczeniu się. Zamiennie więc reedukację nazwano terapią pedagogiczną.

reedukacja
Autor: Getty Images reedukacja

Reedukacja czy też, innymi słowy, terapia pedagogiczna jest długotrwałym procesem, którego celem jest wsparcie i stymulacja rozwoju dziecka, zminimalizowanie trudności edukacyjnych, kształtowanie technik przyswajania wiedzy oraz rozwijanie umiejętności przy wykorzystaniu potencjału i zainteresowań dziecka.

Spis treści

  1. Na czym polega reedukacja?
  2. Reedukacja - dla kogo?
  3. Gdzie szukać pomocy dla dzieci z trudnościami w nauce?
e-nauka zdała egzamin? SuperNova w samo południe

Na czym polega reedukacja?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub dydaktyczno-wyrównawcze, czy inne o charakterze terapeutycznym w ramach terapii pedagogicznej powinny być prowadzone systematycznie, indywidualnie z dzieckiem lub w kilkuosobowych grupach (w zależności od potrzeb).

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej. Metody wykorzystywane w reedukacji są dostosowywane do potrzeb i możliwości dzieci. Oprócz zajęć z dzieckiem pomoc jest udzielana również rodzicom i nauczycielom - przekazywane są wskazówki i informacje niezbędne do całościowego wsparcia ucznia. Wczesne wykrycie deficytów zarówno rozwojowych jak i specyficznych trudności w uczeniu oraz wdrożenie działań terapeutycznych pozwoli na stymulowanie wszechstronnego rozwoju oraz wyeliminowanie ujemnych konsekwencji.

Reedukacja - dla kogo?

Zajęcia w ramach reedukacji lub terapii pedagogicznej są przeznaczone dla dzieci zmagających się ze specyficznymi trudnościami w nauce, a także dla dzieci z grupy ryzyka takich trudności. Są to dzieci które - pomimo prawidłowego poziomu intelektualnego, korzystnych warunków do nauki, a także braku innych deficytów rozwojowych - nie osiągają pełnych umiejętności szkolnych z zakresu czytania, pisania czy matematyki.

Czytaj także: Wymagania edukacyjne dla klas 1-3

Najczęściej diagnozowane formy trudności w uczeniu się u dzieci w wieku szkolnym to dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia:

  • dysleksja - trudności w opanowaniu umiejętności czytania - dotyczy techniki czytania, tempa lub/i rozumienia czytanego tekstu. Dzieci często opuszczają sylaby, litery, nieprawidłowo odczytują litery podobne graficznie (p,b,d).
  • dysgrafia - trudności w opanowaniu graficznego zapisu. Dziecko z dysgrafią może opuszczać lub zamieniać litery w wyrazach lub zniekształcać graficzny zapis liter co powoduje utrudniony odczyt tekstu. - dysortografii - dziecko pomimo znajomości reguł ortografii popełnia błędy w zapisie.
  • dyskalkulia - trudności w opanowaniu reguł matematyki i arytmetyki. Pierwsze sygnały, które mogą  przekształcić się  w trudności w uczeniu się w przyszłości pojawiają się już na etapie przedszkola. Grupa ryzyka dysleksji w okresie wczesnego dzieciństwa to dzieci z  min. opóźnionym rozwojem psychoruchowy, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami słuchu fonemowego.

Zobacz też: Dysortografia - co oznacza i jak pracować z dzieckiem?

Terapia pedagogiczna jest także przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnościami, z zaburzonym rozwojem mowy, deficytem uwagi i koncentracji jak również  przejawiających zachowania agresywne. Dzieci wykazujące powyższe symptomy powinny zostać objęte opieka i wspomaganiem, by minimalizować trudności i rozwijać mocne strony i umiejętności.

Gdzie szukać pomocy dla dzieci z trudnościami w nauce?

Żeby uzyskać pomoc w formie zajęć z terapii pedagogicznej, należy zgłosić się i podjąć diagnozę dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zespól do spraw diagnostycznych na podstawie obserwacji psychologiczno-pedagogicznej oraz analizie dokumentacji medycznej ustali zakres trudności i potrzeby wsparcia.

W szkole dziecko otrzymuje pomoc w formie zajęć z terapii pedagogicznej na podstawie opinii poradni, która określa typ oraz zakres deficytów u dziecka. Do klasy trzeciej szkoły podstawowej dziecko otrzymuje opinię o ryzyku dysleksji, od czwartej klasy szkoły podstawowej opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Zarówno opinia jak i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są dokumentami, które uprawniają dziecko do uczęszczania w przedszkolu lub szkole na zajęcia z terapii pedagogicznej w zależności od zdiagnozowanych deficytów. Zajęcia z terapii pedagogicznej są prowadzone również w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Czytaj również: Gry edukacyjne na zaburzenia koncentracji u dzieci

Wiele dzieci z wyzwaniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w nauce zmaga się nie tylko z niepowodzeniami szkolnymi, ale wtórnie także z brakiem poczucia własnej wartości, problemami emocjonalna społecznymi motywacji do nauki i frustracją. Wkład w osiąganie kolejnych etapów w procesie edukacyjnym jest niewspółmierny do osiąganych wyników. Dlatego ważne jest wczesne wykrycie wszelkich trudności, by usprawnić funkcje psychomotoryczne i ułatwić funkcjonowanie w środowisku szkolnym.