Podstawa programowa, czyli wymagania edukacyjne dla klas 1-3

2022-08-25 15:42

Wymagania edukacyjne dla klas 1-3 to opracowane przez nauczyciela oczekiwania wobec ucznia na pierwszym etapie szkoły podstawowej, zgodne z podstawą programową. Opanowanie wymogów przez dziecko daje podstawę do wystawienia mu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Podstawa programowa, czyli wymagania edukacyjne dla klas 1-3
Autor: Getty images Podstawa programowa, czyli wymagania edukacyjne dla klas 1-3

Wymagania edukacyjne to nic innego jak spis czynności i umiejętności, które musi nabyć dziecko na danym etapie edukacji. Są one opracowywane na poziomie danej placówki, w oparciu o podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej dla danej klasy.

Podstawa programowa dla klas 1-3 określa, jaką wiedzę i umiejętności powinna przekazać uczniowi szkoła na danym etapie edukacji. Poziom podstawy programowej jest dostosowany do przeciętnych możliwości i zdolności ucznia, by w ten sposób dać szansę jego opanowania każdemu dziecku.

Spis treści

  1. Wymagania edukacyjne - klasa 1, 2 i 3
  2. Edukacja polonistyczna
  3. Edukacja matematyczna
  4. Edukacja przyrodnicza
  5. Edukacja informatyczna
  6. Edukacja techniczna
  7. Edukacja plastyczna
  8. Edukacja muzyczna
  9. Wychowanie fizyczne
Kalendarz szkolny 2022/2023

Wymagania edukacyjne - klasa 1, 2 i 3

Wymagania edukacyjne zawarte są w statucie każdej szkoły. Zwykle określają wymagania na poziomie podstawowym oraz ponadpodstawowym (rozszerzonym). To one stanowią punkt wyjścia do określenia kryteriów oceniania.

Najczęściej poziom podstawowy charakteryzują oceny: dopuszczające i dostateczne, poziom ponadpodstawowy

Kryteria oceniania mogą być rozróżnione na kilka przedmiotów. Na pierwszym etapie edukacji szkolnej nie wymagane są oceny, bo ocena śródroczna i roczna w klasach 1-3 ma charakter opisowy.

Większość szkół jednak korzysta w ciągu roku z normalnego systemu oceniania w skali 1-6 i to według tej skali opracowuje kryteria. Jakie są wymagania edukacyjne w klasach 1-3, najlepiej zaprezentować w rozróżnieniu przedmiotowym.

Czytaj: Czytanie ze zrozumieniem klasa 2: teksty i ćwiczenia

Czym są głoski dźwięczne i bezdźwięczne? Jak je odróżnić?

Edukacja polonistyczna

Wymogi obejmują umiejętności związane z mówieniem i słuchaniem, pisaniem, czytaniem, kształceniem językowym. Na poziomie podstawowym od ucznia klasy pierwszej wymaga się m.in. słuchania ze zrozumieniem, recytowania, budowania zdań, znajomości alfabetu w mowie i piśmie, starannego pisania, rozróżniania głosek i sylab.

Wymagania edukacyjne klasa 2 obejmują budowanie dłuższej wypowiedzi, branie udziału w rzeczowej dyskusji, poprawne wypowiada nie się. Uczeń powinien umieć, recytować, czytać z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych, opisywać dowolne przedmioty, rozpoznawać rodzaje zdań.

W trzeciej klasie wymaga się już płynnego czytania z ekspresją, czytania w ciszy ze zrozumieniem, znajomości zasad ortograficznych, wypowiadania się zdaniami złożonymi i logicznymi.

Edukacja matematyczna

Wymogiem w tym zakresie dla ucznia klasy pierwszej jest m. in. rozróżnianie stron, znajomość cyfr, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, odczytywanie godziny i daty, umiejętność mierzenia i ważenia, znajomość monet i banknotów.

Uczeń drugiej klasy powinien dodawać i odejmować w zakresie 100, mnożyć i dzielić w zakresie 30, rozpoznawać i rysować proste figury geometryczne, odczytywać temperaturę z termometru.

Wymagania edukacyjne klasa 3 są większe: wymaga się od uczniów dodawania i odejmowania w zakresie do 1000, mnożenia i dzielenia w zakresie 100, rozwiązywania złożonych zadań tekstowych, dokonywania pomiarów, znajomości jednostek wagi i miary.

Czytaj: Jak nauczyć dziecko liczyć? Przegląd metod

Jak nauczyć dziecko tabliczki mnożenia?

Edukacja przyrodnicza

Wymagania edukacyjne klasa 1 to m. in. rozpoznawanie flory i fauny, znajomość numerów alarmowych i zjawisk atmosferycznych, wiedza dotycząca ochrony środowiska, znajomość zasad higieny i właściwego żywienia.

Drugoklasista powinien umieć rozróżniać podstawowe owoce i warzywa, dopasowywać zjawiska atmosferyczne do pór roku, określać położenie gór czy morza w Polsce.

W trzeciej klasie wymogiem jest bliższa znajomość kraju – zabytki, krainy; umiejętność czytania mapy, wskazywanie najważniejszych miejsc na mapie.

Edukacja informatyczna

Według wymogów edukacyjnych dla uczniów klas pierwszych, pierwszoklasista powinien nabyć umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem i oprzyrządowaniem, a także podstawowymi programami czy grami edukacyjnymi.

Drugoklasista powinien umieć tworzyć w prostych programach graficznych, przygotowywać prezentacje, korzystać z internetu, znać zasady bezpieczeństwa w internecie.

W trzeciej klasie uczeń powinien umieć wyszukiwać potrzebne informacje na stronach www, korzystać z klawiszy funkcyjnych, znać zasady zapisywania, usuwania i przenoszenia plików, korzystać z podstawowych programów edytorskich.

Edukacja techniczna

Uczeń klasy pierwszej powinien znać zasady urządzeń domowych, majsterkować i wykonywać określone prace ręczne. W drugiej klasie poziom prac jest nieco wyższy, ale wymogiem edukacyjnym jest przede wszystkim zaangażowanie ucznia i jego przygotowanie do pracy.

Ważna jest również znajomość zasad ruchu drogowego. W trzeciej klasie te umiejętności wymagane są na wyższym poziomie.

Edukacja plastyczna

Pierwszoklasista powinien podejmować działalność twórczą na podstawowym poziomie, rozpoznawać dziedziny sztuki, wykonywać proste prace plastyczne. W drugiej klasie wymaga się starannego wykonywania prac, z dbałością o szczegóły.

W klasie trzeciej uczeń powinien wyrażać swoje myśli poprzez prace plastyczne, chętnie podejmować się prac plastycznych, dbać o porządek w miejscu pracy.

Czytaj: Jak narysować kota? Przykładowy szkic kota

Jak narysować ptaszka? Przykładowy rysunek ptaka

Edukacja muzyczna

Wymogiem edukacyjnym w tym zakresie jest umiejętność śpiewania/odtwarzania poznanej piosenki, wiedza na temat znaków muzycznych, wykonywanie prostego akompaniamentu.

Pierwszoklasista powinien również znać i poprawnie wykonywać hymn Polski. W drugiej klasie ważne jest zaangażowanie w różne projekty muzyczne proponowane przez nauczyciela.

W trzeciej klasie uczeń powinien znać nuty i je poprawnie rysować, śpiewać znane piosenki i grać na instrumencie.

Wychowanie fizyczne

Według wymogu edukacyjnego, ocena z wychowania fizycznego dla ucznia klasy pierwszej powinna dotyczyć odpowiedniej postawy ucznia, jego indywidualnego wysiłku i zaangażowania podczas lekcji.

Pierwszoklasista powinien umieć wykonywać proste ćwiczenia i dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Drugoklasista i trzecioklasista powinien wykazywać sprawność fizyczną, aktywnie uczestniczyć w grach i zabawach sportowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza