Podstawa programowa 1-3. Jakie są wymagania edukacyjne w klasach 1-3 szkoły podstawowej?

2023-09-11 17:35

Wymagania edukacyjne dla klas 1-3 to opracowane oczekiwania wobec ucznia na pierwszym etapie szkoły podstawowej, zgodne z podstawą programową. Opanowanie wymogów przez dziecko daje podstawę do wystawienia mu klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej oceny opisowej. Sprawdź, co powinien umieć uczeń w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Uczeń przy biurku
Autor: Getti Images Podstawa programowa 1-3. Jakie są wymagania edukacyjne w klasach 1-3 szkoły podstawowej?

Podstawa programowa klasy 1-3 to nic innego, jak spis czynności i umiejętności, które dziecko musi nabyć na danym etapie edukacji. Są one opracowywane na poziomie danej placówki, na podstawie podstawy programowej  edukacji wczesnoszkolnej dla danej klasy.

Wymagania edukacyjne w klasach wczesnoszkolnych określają, jaką wiedzę i umiejętności powinien przekazać uczniowi nauczyciel. Dlatego warto wiedzieć nie tylko, jakie są przedmioty w szkole podstawowej klasy 1-3, lektury szkolne 1-3, ale poznać podstawę programową na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Warto zaznaczyć, że poziom podstawy programowej jest dostosowany do przeciętnych możliwości i zdolności ucznia, by w ten sposób dać szansę jego opanowania każdemu dziecku.

Zobacz także: Skala ocen w szkole. Jak wyglądają oceny w szkole? Jak przeliczyć procenty na oceny?

Spis treści

 1. Podstawa programowa 1-3. Jakie wymagania w edukacji wczesnoszkolnej?
 2. Edukacja polonistyczna — wymagania edukacyjne klasa 1,2 i 3
 3. Edukacja matematyczna — wymagania edukacyjne klasa 1, 2 i 3
 4. Edukacja przyrodnicza — wymagania edukacyjne klasa 1,2 i 3
 5. Edukacja informatyczna — wymagania edukacyjne klasa 1,2 i 3
 6. Edukacja techniczna — wymagania edukacyjne klasa 1,2 i 3
 7. Edukacja plastyczna — wymagania edukacyjne klasa 1,2 i 3
 8. Edukacja muzyczna — wymagania edukacyjne klasa 1,2 i 3
 9. Podstawa programowa wychowanie fizyczne klasy 1-3
Kalendarz szkolny 2022/2023

Podstawa programowa 1-3. Jakie wymagania w edukacji wczesnoszkolnej?

Wymagania edukacyjne klasy 1-3 zawarte są w statucie każdej szkoły. Zwykle określają wymagania na poziomie podstawowym oraz ponadpodstawowym (rozszerzonym). To one stanowią punkt wyjścia do określenia kryteriów oceniania.

Najczęściej poziom podstawowy charakteryzują oceny: dopuszczające i dostateczne, poziom ponadpodstawowy

Kryteria oceniania mogą być rozróżnione na kilka przedmiotów. Na pierwszym etapie edukacji szkolnej nie wymagane są oceny, bo ocena śródroczna i roczna w klasach 1-3 ma charakter opisowy.

Większość szkół jednak korzysta w ciągu roku z normalnego systemu oceniania w skali 1-6 i to według tej skali opracowuje kryteria. Jakie są wymagania edukacyjne w klasach 1-3, najlepiej zaprezentować w rozróżnieniu przedmiotowym.

Czytaj także: Czytanie ze zrozumieniem — klasa 2. Teksty i ćwiczenia

Czym są głoski dźwięczne i bezdźwięczne? Jak je odróżnić?

Edukacja polonistyczna — wymagania edukacyjne klasa 1,2 i 3

Edukacja polonistyczna w klasach wczesnoszkolnych obejmuje w początkowych latach dbałość o kulturę języka, wspomaganie rozwoju w kształceniu wypowiadania się, czytania i pisania. Kryterium podlegają także umiejętności społeczne.

Ocena opisowa w klasach 1,2 i 3 obejmuje nie tylko opanowane umiejętności, ale także ich poziom.

Umiejętności ucznia po klasie 1 - edukacja polonistyczna

Wymagania dotyczące edukacji polonistycznej ucznia po klasie 1 na poziomie podstawowym w zakresie czytania i pisania obejmują:

 • prawidłowe odczytywanie tekstu bez opuszczania liter, sylab i wyrazów,
 • nieprzestawiania słów podczas czytania,
 • wolne czytanie całymi wyrazami i rozumienie przeczytanej treści,
 • niezatrzymywania się zbyt długo przed kolejnym wyrazem,
 • niebrania oddechu w połowie każdego wyrazu,
 • znajomość wszystkich liter alfabetu,
 • pisania krótkich i prostych zdań,
 • przepisywanie tekstu,
 • pisanie z pamięci,
 • dbanie o estetykę i poprawność graficzną pisma.

Dziecko w klasie 1 powinno także umieć rozróżniać takie określenia jak:

 • wyraz,
 • głoska,
 • litera,
 • sylaba,
 • zdanie.

Wśród wymagań edukacji polonistycznej klasy 1 jest także zainteresowanie książką i czytaniem. Słuchanie w skupieniu czytanych utworów, a także w miarę możliwości czytanie lektur wybranych przez nauczyciela.

Podstawa programowa klasy 1 w ramach edukacji polonistycznej obejmuje także umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych. Polega to na uczestniczeniu w zabawie poprzez ilustrowanie mimiką, gestem i ruchem wybranego lub wymyślonego bohatera. Formy teatralne uwzględniają także umiejętne wykorzystanie odpowiednich rekwizytów, mówienie z pamięci wierszyków lub tekstów piosenek.

Umiejętności ucznia po klasie 2 - edukacja polonistyczna

Co powinno umieć dziecko w 2 klasie w ramach edukacji polonistycznej?

Wymagania edukacyjne klasa 2 obejmują budowanie dłuższych wypowiedzi, poprawne wypowiadanie się, a także branie udziału w dyskusjach.

Co więcej, uczeń w klasie 2 powinien umieć recytować, czytać z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych, opisywać dowolne przedmioty, rozpoznawać części mowy takie jak:

 • rzeczownik,
 • czasownik,
 • przymiotnik.

Podstawa programowa w klasie 2 obejmuje również przepisywanie poprawne tekstu z tablicy i ze słuchu, pisanie z pamięci, znajomość i stosowanie zasad ortograficznych.

Ocenie opisowej w klasie 2 podlega także opanowanie stopnia wypowiedzi. Nauczyciel sprawdza, czy uczeń posługuje się krótkimi, czy złożonymi zdaniami.

Umiejętności ucznia po klasie 3 - edukacja polonistyczna

Wymagania edukacyjne klasa 3 w zakresie edukacji polonistycznej obejmują już płynne czytanie z ekspresją, czytanie w ciszy ze zrozumieniem, znajomość zasad ortograficznych, wypowiadania się zdaniami złożonymi i logicznymi.

Ponadto podstawa programowa klasy 3 na poziomie podstawowym obejmuje uważne słuchanie wypowiedzi nauczyciela, korzystania z różny źródeł wiedzy, rozpoznawania różnych rodzajów tekstów w tym notatki, zawiadomienia, listu, zaproszenia i życzeń.

Uczeń klasy 3 dba także o kulturę wypowiedzi. Potrafi postawić niezbędne pytania, zna alfabet, bez problemu dzieli wyrazy na sylaby, pisze czytelnie i płynnie w zeszycie w jedną linię. Potrafi pisać z pamięci, ze słuchu i nie ma trudności z przepisywaniem tekstu z podręcznika, tablicy i innych źródeł.

Co ważne, w miarę możliwości potrafi samodzielnie odrabiać lekcje.

Edukacja matematyczna — wymagania edukacyjne klasa 1, 2 i 3

Wymagania edukacyjne klas 1,2 i 3 to także edukacja matematyczna. W jej ramach uczeń poznaje cyfry, dodawanie, odejmowanie, odczytywanie godzin i dat, mnożenie i dzielenie.

Podstawa programowa w klasach 1-3 zakłada również umiejętność mierzenia, ważenia, znajomość monet, banknotów, rozpoznawania i rysowania figur geometrycznych i odczytywania temperatury.

Z każdym rokiem nauki wymagania dla uczniów rosną.

Umiejętności ucznia po klasie 1 - edukacja matematyczna

Co powinien umieć uczeń klasy 1 szkoły podstawowej w zakresie edukacji matematycznej?

Przede wszystkim podstawa programowa klasy 1 obejmuje znajomość cyfr, dodawania i odejmowania w zakresie 10. Zdolność rozróżnienia zbiorów, układanie elementów w serie rosnące i malejące, numerowanie ich i nazywanie. Ważna jest także klasyfikacja obiektów w kolejce np. zwierząt, zabawek, ubrań, rzeczy.

Wymagania w ramach edukacji matematycznej obejmują także określenie położenia. Dziecko powinno wiedzieć, co np. oznacza polecenie „w lewy górnym rogu”. Potrafi także narysować strzałki we właściwym kierunku.

Uczeń sprawnie liczy obiekty i potrafi wymienić kolejne liczebniki od wybranej liczby zarówno do przodu, jak i wspak w zakresie 20. Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 i potrafi te działania poprawnie zapisać.

W zakresie pomiaru uczeń klasy 1 potrafi:

 • mierzyć długość posługując się linijką,
 • ważyć przedmioty i określać, co jest cięższe, a co cięższe,
 • odmierza płyny kubkiem,
 • potrafi nazwać dni tygodnia,
 • potrafi nazwać miesiące w roku,
 • potrafi korzystać z kalendarza.

Pierwszoklasista zna także będące w obiegu monety.

Umiejętności ucznia po klasie 2 - edukacja matematyczna

Wśród wymagań edukacyjnych z matematyki na poziomie podstawowym jest rozróżnianie części wspólnej zbiorów, łączenie zbiorów, wyodrębnienie podzbiorów, a także konkretnych przedmiotów.

Uczeń klasy 2 powinien także rozpoznawać figury geometryczne, wyróżniać cyfry dziesiątek i jedności, a także stosuje znaki >,<, = podczas porównywania liczb dwucyfrowych i potrafi mierzyć długość odcinków. Posługuje się skrótami m, cm, kg, zł.

Rozwiązuje proste zadania tekstowe, wybranym przez siebie sposobem dodaje w zakresie 100 i bardzo dobrze dodaje i odejmuje w zakresie 30.

Umiejętności ucznia po klasie 3 - edukacja matematyczna

Umiejętności ucznia po klasie 3 w zakresie edukacji matematycznej w zakresie podstawowej to liczenie do przodu i wspak od danej liczby po 1. Liczenie dziesiątkami w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000.

Wśród wymagań edukacyjnych z matematyki w klasie 3 znajduje się także zapisywanie cyframi i odczytywanie liczby w zakresie 1000, porównywanie dowolnych dwóch liczb w zakresie 1000 zarówno słownie, jak i z użyciem znaków <,>,=.

Uczeń po 3 klasie szkoły podstawowej powinien także dodawać i odejmować w zakresie 100, sprawdzać wyniki odejmowania za pomocą dodawania, mnożyć i dzielić w zakresie tabliczki mnożenia, a także rozwiązywać łatwe równania z jedną niewiadomą.

Potrafi dokonywać obliczeń kalendarzowych, wykonać proste obliczenia zegarowe na pełnych godzinach, a także proste obliczenia z wykorzystaniem miar masy i pojemności.

Czytaj także: Jak nauczyć dziecko liczyć? Przegląd metod

Jak nauczyć dziecko tabliczki mnożenia? Szybkie metody nauki tabliczki mnożenia

Edukacja przyrodnicza — wymagania edukacyjne klasa 1,2 i 3

Wymagania edukacyjne w klasach 1,2 i 3 w ramach edukacji przyrodniczej to wiedza z zakresu flory i fauny, znajomości numerów alarmowych, zjawisk atmosferycznych, ochrony środowiska, zasad higieny i właściwego odżywiania.

Uczeń po ukończeniu edukacji wczesnoszkolnej powinien także umieć rozpoznać podstawowe owoce i warzywa, dopasować zjawiska atmosferyczne do pór roku, a nawet określić położenie gór i morza w Polsce, wskazać najważniejsze miejsca na mapie.

Umiejętności ucznia po klasie 1 - edukacja przyrodnicza

Wymagania edukacyjne w klasie 1 w zakresie edukacji przyrodniczej obejmują:

 • rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących w parku, w lesie, w sadzie, w ogrodzie i na polu,
 • sposoby przystosowania się zwierząt do konkretnych pór roku – np. zapadanie w sen zimowy,
 • znajomość z prostej hodowli zwierząt i uprawy roślin,
 • znajomość zagrożeń dla środowiska,
 • segregację śmieci,
 • obserwowanie pogody i rozróżnianie warunków atmosferycznych.

Umiejętności ucznia po klasie 2 - edukacja przyrodnicza

Podstawa programowa w klasie 2 w ramach edukacji przyrodnicze obejmuje wiedzę o wybranych roślinach i zwierzętach, prowadzeniem obserwacji, nazywanie zawodów użyteczności publicznej, zależności między człowiekiem a środowiskiem, a także potrzeb ochrony środowiska.

Uczeń powinien znać i dostrzegać zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, stosować zasady racjonalnego i zdrowego odżywiania i rozpoznawać większość znaków drogowych, które są potrzebne pieszemu.

Wymagania edukacyjne w klasie 2 z przyrody to również wskazywanie na mapie fizycznej Polski granic państwa, głównych miast, rzek i własnej miejscowości.

Umiejętności ucznia po klasie 3 - edukacja przyrodnicza

Opanowując wymagania edukacyjne klasy 3, uczeń potrafi zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie i społeczeństwie. Dostrzega przyczyny, skutki, a także potrafi sformułować proste wnioski na ten temat.

Potrafi wymienić charakterystyczne cechy krajobrazów, a także typowe zwierzęta dla danego regionu Polski. Uczeń potrafi także wymienić i rozpoznać kilka gatunków zwierząt egzotycznych.

Trzecioklasista rozumie także, dlaczego należy dbać o środowisko i podejmuje odpowiednie działania w swoim otoczeniu – nie śmieci, segreguje odpady. Przestrzega także zasad odpowiedniego odżywiania.

Wśród umiejętności ucznia po klasie 3 warto wymienić także wyróżnianie i nazywanie części ciała oraz niektórych organów wewnętrznych.

Edukacja informatyczna — wymagania edukacyjne klasa 1,2 i 3

Wymagana edukacyjne klasa 1,2 i 3 w zakresie edukacji informatycznej to nabywanie umiejętności sprawnego posługiwania się komputerem i oprzyrządowaniem. Uczeń poznaje podstawowe programy i gry edukacyjne.

Uczniowie z każdym rokiem poszerzają swoją wiedzę i tworzenie w prostych programach graficznych i przygotowaniem prezentacji. Poznają także zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

Umiejętności ucznia po klasie 1 - edukacja informatyczna

Podstawa programowa w klasie 1 w ramach edukacji informatycznej obejmuje podstawową obsługę komputera. Potrafi uruchomić dany program i korzystać z urządzenia za pomocą myszki i klawiatury.

Co więcej, wymagania edukacyjne w klasie 1 kładą duży nacisk na bezpieczeństwo. Uczeń poznaje podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci.

Umiejętności ucznia po klasie 2 - edukacja informatyczna

Wymagania edukacyjne klasa 2 z edukacji informatycznej to tworzenie w podstawowych programach graficznych prostych rysunków, umiejętność powiększania, zmniejszania, kopiowania, wklejania i usuwania danych elementów graficznych.

Umiejętności ucznia po klasie 2 to także znajomość możliwości zapisania efektu swojej pracy we wskazanym miejscu na dysku komputera.

Umiejętności ucznia po klasie 3 - edukacja informatyczna

Wymagania edukacyjne klasa 3 z informatyki to rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania niezbędnych informacji na stronach www. Uczniowie dobrze też potrafią korzystać z klawiatury, znają zasady zapisywania, usuwania i przenoszenia plików. Potrafią także korzystać z podstawowych programów edytorskich.

Edukacja techniczna — wymagania edukacyjne klasa 1,2 i 3

Podstawa programowa w klasach 1,2 i 3 w zakresie edukacji technicznej obejmuje zasady urządzeń domowych, majsterkowania i wykonywania prac ręcznych.

Z każdym rokiem edukacji wczesnoszkolnej poziom prac jest nieco wyższy. Nauczyciel zwraca jednak szczególną uwagę na przygotowanie do zajęć i zaangażowanie ucznia.

Umiejętności ucznia po klasie 1 - edukacja techniczna

Uczeń klasy pierwszej w podstawie programowej z zajęć technicznych ma przede wszystkim zapoznanie się z podstawowymi urządzeniami domowymi, dowiaduje się, jak ludzie wykorzystują siły przyrody, a także w miarę możliwości konstruuje różne proste urządzenia techniczne z gotowych zestawów.

Bardzo ważne jest także, aby podczas tego typu lekcji pierwszoklasista wiedział, jak dbać o swoje bezpieczeństwo. Wśród wymagań edukacyjnych jest bowiem utrzymanie porządku wokół siebie, znajomość zagrożeń wynikająca z nieodpowiedniego używania narzędzi i bezpieczne poruszanie się po drogach.

Pierwszoklasiści poznają w ramach edukacji technicznej także telefony alarmowe.

Umiejętności ucznia po klasie 2 - edukacja techniczna

W klasie 2 podstawa programowa obejmuje nieco trudniejsze zadania. Uczeń poznaje najważniejsze zasady BHP, rodzaje materiałów, udoskonala umiejętność posługiwania się narzędziami. Poznaje także zawody i zasady ruchu drogowego.

Nauczyciel zwraca baczną uwagę nie tylko na ostateczne wykonanie prac technicznych, ale także na zaangażowanie ucznia i estetykę pracy.

Umiejętności ucznia po klasie 3 - edukacja techniczna

W klasie 3 uczeń pogłębia znajomość zasady ruchu drogowego. Utrwala i poszerza wiedzę poznaną we wcześniejszych latach szkolnych.

Dowiaduje się, w jaki sposób tworzy się przedmioty codziennego użytku, rozpoznaje także środki transportu, rozpoznaje podstawowe narzędzia, a także rozróżnia różne budynki. Potrafi nazwać wiele urządzeń elektrycznych.

Edukacja plastyczna — wymagania edukacyjne klasa 1,2 i 3

Co powinien umieć uczeń w edukacji wczesnoszkolnej w ramach edukacji plastycznej?

Wymagania edukacyjne uczniów w klasach 1, 2 i 3 dotyczą przede wszystkim podejmowania działalności twórczej, rozpoznawania dziedzin sztuki i wykonywania prostych prac plastycznych. W kolejnych latach wymagania rosną. Nauczyciel zwraca baczniejszą uwagę na staranność i dbałość o szczegóły w wykonanych pracach plastycznych.

Umiejętności ucznia po klasie 1 - edukacja plastyczna

Wymagania edukacyjne klasa 1 w ramach edukacji plastycznej obejmują wybrane techniki plastyczne na płaszczyźnie i w przestrzeni, poznawanie wyrazów plastycznych takich, jak:

 • barwa,
 • kształt,
 • faktura.

Pierwszoklasiści uczą się rozpoznawać wybrane dzieciny sztuki takie, jak:

 • architektura,
 • malarstwo,
 • grafika,
 • rzeźba.

Na lekcjach kładzie się nacisk na rozwój artystyczny i eksponowanie talentu ucznia. Uświadamia się także dzieciom, jak ważne jest systematyczna praca i rozwijanie swoich umiejętności.

Umiejętności ucznia po klasie 2 - edukacja plastyczna

Wymagania edukacyjne klasa 2 w ramach edukacji plastycznej, obejmują omawianie w dziełach kształtów, baw i kompozycji obiektów. W pracach stosuje się proste techniki, a także rozpoznanie przykładów z omawianych dziedzin sztuki.

Umiejętności ucznia po klasie 3 - edukacja plastyczna

Wymagania edukacyjne klasa 3 w ramach edukacji plastycznej to wyrażanie swoich myśli poprzez prace plastyczne. Zwraca się także uwagę na porządek w miejscu pracy i chęć podejmowania zadań.

Uczniowie poznają placówki kultury ze swojej okolicy, dowiadują się, co to jest przekaz medialny i wykorzystują je w swoich pracach. Rozumieją także, że nie wolno naruszać praw autorskich.

Co więcej, w pracach wykorzystują różnego rodzaju materiały i przybory plastyczne. Projektują nie tylko płaskie, ale także przestrzenne kompozycje.

Dowiedz się więcej: Jak narysować kota? Przykładowy szkic kota

Jak narysować ptaszka? Przykładowy rysunek ptaka

Edukacja muzyczna — wymagania edukacyjne klasa 1,2 i 3

Podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej w ramach zajęć muzycznych obejmuje rozwijanie umiejętności śpiewania, odtwarzania i poznawania piosenek. Uczniowie poznają znaki muzyczne i wykonują proste akompaniamenty.

Już od najwcześniejszych lat edukacji szkolnej uczniowie poznają i wykonują hymn Polski i są angażowani w różnego rodzaju projekty muzyczne.

Umiejętności ucznia po klasie 1 - edukacja muzyczna

Podstawa programowa w klasie 1 w ramach edukacji muzycznej obejmuje:

 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego, wykonywanie rymowanek,
 • odtwarzanie prostego rytmu głosem i na instrumentach,
 • wyrażanie nastroju i charakteru muzyki,
 • reagowanie na zmianę tempa i dynamiki utworu
 • świadome i rytmiczne słuchanie muzyki.

Uczniowie uczą się także kulturalnego zachowania w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

Umiejętności ucznia po klasie 2 - edukacja muzyczna

Podstawa programowa klasa 2 szkoły podstawowej w ramach edukacji muzycznej obejmuje z kolei nie tylko słuchanie muzyki i śpiewanie wybranych piosenek. Dzieci uczą się odtwarzać podstawowe kroki wybranego tańca i próbują zagrać podstawowe melodie na wybranym instrumencie.

Poznają także znaki graficzne nut.

Duże znaczenie ma także zaangażowanie w projekty muzyczne proponowane przez nauczyciela.

Umiejętności ucznia po klasie 3 - edukacja muzyczna

Wymagania edukacyjne w klasie 3 w ramach edukacji muzycznej to znajomość nut i ich poprawne rysowanie, śpiewanie znanych piosenek i gra na instrumencie.

W podstawie programowej klasa 3 uwzględnione jest również śpiewanie piosenek ze słuchu, przy zmianie tempa, znajomość na pamięć hymnu narodowego, ćwiczenia rytmiczne, rozróżnianie elementów muzyki i głosów np. sopran i bas.

Dzieci uczą się także rozpoznawania brzmienia niektórych instrumentów.

Podstawa programowa wychowanie fizyczne klasy 1-3

Podstawa programowa obejmująca wychowanie fizyczne klasy 1-3 dotyczy odpowiedniej postawy ucznia, indywidualnego wysiłku włożonego w ćwiczenia i zaangażowanie na lekcji.

Uczniowie powinni wykonywać proste ćwiczenia, dbać o bezpieczeństwo i aktywnie brać udział w grach i zabawach sportowych.

Co powinno umieć dziecko po 1 klasie?

Uczeń pierwszej klasy w ramach zajęć z wychowania fizycznego powinien umieć:

 • chwytać piłkę,
 • rzucać do celu,
 • rzucać w dal,
 • toczyć piłkę,
 • kozłować piłę,
 • pokonywać przeszkody,
 • wykonywać ćwiczenia na równoważni,
 • dbać o prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce.

Co więcej, wymagania edukacyjne klasa 1 obejmują także zagrożenia zdrowotne i ich zapobieganie poprzez właściwe odżywianie, szczepienia ochronne, aktywność fizyczną i przestrzeganie właściwej higieny.

Co powinno umieć dziecko po 2 klasie?

Wymagania edukacyjne klasa 2 w ramach wychowania fizycznego obejmują rozwijanie umiejętności z klasy 1. Podstawa programowa z wychowania fizycznego obejmuje także skakanie na skakance, marszobieg, próby siły mięśni brzucha i gibkość dolnego odcinka kręgosłupa, udział w minigrach zespołowych i zawodach sportowych.

Co powinno umieć dziecko po 3 klasie?

Dziecko po 3 klasie szkoły podstawowej powinno umieć realizować marszobieg trwający co najmniej 15 minut, wykonywać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnej części kręgosłupa, potrafi przyjąć pozycję wyjściową i ustawić się do konkretnych ćwiczeń.

W ramach podstawy programowej klasy 3 uczeń wykonuje także przewrót w przód, skacze przez skakankę, wykonuje ćwiczenia na równoważni.

Potrafi spranie posługiwać się piłką poprzez rzucanie, chwytanie, odbijanie i kozłowanie.

Dodatkowo wymagania edukacyjne obejmują także zachowanie w sytuacji wygranej i radzenie sobie z porażkami. Uczeń zna zasady bezpieczeństwa, dba o higienę osobistą, wie jak duże znaczenie dla zdrowia ma odpowiednia dieta i aktywność fizyczna.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Czytaj także: Wystarczy 15 minut dziennie, by twoje dziecko lepiej się rozwijało. I nie chodzi o naukę

Twoje dziecko tyje? Nie odchudzaj go, tylko wprowadź zasadę 9-5-2-1-0

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza