Wymagania edukacyjne dla klas 1-3

2020-08-18 12:25 Anna Kuliberda
Wymagania edukacyjne
Autor: Getty images

Wymagania edukacyjne dla klas 1-3 to opracowane przez nauczyciela oczekiwania wobec ucznia na pierwszym etapie szkoły podstawowej. Opanowanie wymogów przez dziecko daje podstawę do wystawienia mu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Wymagania edukacyjne to nic innego jak spis czynności i umiejętności, które musi nabyć dziecko na danym etapie edukacji. Są one opracowywane na poziomie danej placówki, w oparciu o podstawę programową dla danej klasy.

Podstawa programowa określa, jaką wiedzę i umiejętności powinna przekazać uczniowi szkoła na danym etapie edukacji. Poziom podstawy programowej jest dostosowany do przeciętnych możliwości i zdolności ucznia, by w ten sposób dać szansę jego opanowania każdemu dziecku.

Spis treści:

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne dla klas 1-3

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

Edukacja przyrodnicza

Edukacja informatyczna

Edukacja techniczna

Edukacja plastyczna

Edukacja muzyczna

Wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne zawarte są w statucie każdej szkoły. Zwykle określają wymagania na poziomie podstawowym oraz ponadpodstawowym (rozszerzonym). To one stanowią punkt wyjścia do określenia kryteriów oceniania.

Najczęściej poziom podstawowy charakteryzują oceny: dopuszczające i dostateczne, poziom ponadpodstawowy to oceny: dobra, bardzo dobra, celująca. Jak wyglądają wymagania edukacyjne dla klas 1-3?

Wymagania edukacyjne dla klas 1-3

Kryteria oceniania mogą być rozróżnione na kilka przedmiotów. Na pierwszym etapie edukacji szkolnej nie wymagane są oceny, bo ocena śródroczna i roczna w klasach 1-3 ma charakter opisowy.

Większość szkół jednak korzysta w ciągu roku z normalnego systemu oceniania w skali 1-6 i to według tej skali opracowuje kryteria. Jakie są wymagania edukacyjne w klasach 1-3, najlepiej zaprezentować w rozróżnieniu przedmiotowym.

Czytaj: Czytanie ze zrozumieniem klasa 2: teksty i ćwiczenia

Czytanie ze zrozumieniem klasa 3

Edukacja polonistyczna

Wymogi obejmują umiejętności związane z mówieniem i słuchaniem, pisaniem, czytaniem, kształceniem językowym. Na poziomie podstawowym od ucznia klasy pierwszej wymaga się m.in. słuchania ze zrozumieniem, recytowania, budowania zdań, znajomości alfabetu w mowie i piśmie, starannego pisania, rozróżniania głosek i sylab.

W drugiej klasie uczeń powinien potrafić budować dłuższe wypowiedzi, brać udział w rzeczowej dyskusji, poprawnie się wypowiadać, recytować, czytać z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych, opisywać dowolne przedmioty, rozpoznawać rodzaje zdań.

W trzeciej klasie wymaga się już płynnego czytania z ekspresją, czytania w ciszy ze zrozumieniem, znajomości zasad ortograficznych, wypowiadania się zdaniami złożonymi i logicznymi.

Czytaj: Czym są głoski dźwięczne i bezdźwięczne? Jak je odróżnić?

Jak nauczyć dziecko pisać?

Jak nauczyć dziecko czytać? Nauka czytania sylabami, metoda literowa, czytanie globalne

Edukacja matematyczna

Wymogiem w tym zakresie dla ucznia klasy pierwszej jest m. in. rozróżnianie stron, znajomość cyfr, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, odczytywanie godziny i daty, umiejętność mierzenia i ważenia, znajomość monet i banknotów.

Uczeń drugiej klasy powinien dodawać i odejmować w zakresie 100, mnożyć i dzielić w zakresie 30, rozpoznawać i rysować proste figury geometryczne, odczytywać temperaturę z termometru.

W trzeciej klasie wymaga się od uczniów dodawania i odejmowania w zakresie do 1000, mnożenia i dzielenia w zakresie 100, rozwiązywania złożonych zadań tekstowych, dokonywania pomiarów, znajomości jednostek wagi i miary.

Czytaj: Jak nauczyć dziecko liczyć? Przegląd metod

Jak nauczyć dziecko tabliczki mnożenia?

Edukacja przyrodnicza

Wymogami dla ucznia klasy pierwszej są m. in. rozpoznawanie flory i fauny, znajomość numerów alarmowych i zjawisk atmosferycznych, wiedza dotycząca ochrony środowiska, znajomość zasad higieny i właściwego żywienia.

Drugoklasista powinien umieć rozróżniać podstawowe owoce i warzywa, dopasowywać zjawiska atmosferyczne do pór roku, określać położenie gór czy morza w Polsce.

W trzeciej klasie wymogiem jest bliższa znajomość kraju – zabytki, krainy; umiejętność czytania mapy, wskazywanie najważniejszych miejsc na mapie.

Czytaj: Książki o ekologii dla dzieci. Te tytuły warto czytać razem z dzieckiem

Edukacja informatyczna

Według wymogów edukacyjnych dla uczniów klas pierwszych, pierwszoklasista powinien nabyć umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem i oprzyrządowaniem, a także podstawowymi programami czy grami edukacyjnymi.

Drugoklasista powinien umieć tworzyć w prostych programach graficznych, przygotowywać prezentacje, korzystać z internetu, znać zasady bezpieczeństwa w internecie.

W trzeciej klasie uczeń powinien umieć wyszukiwać potrzebne informacje na stronach www, korzystać z klawiszy funkcyjnych, znać zasady zapisywania, usuwania i przenoszenia plików, korzystać z podstawowych programów edytorskich.

Edukacja techniczna

Uczeń klasy pierwszej powinien znać zasady urządzeń domowych, majsterkować i wykonywać określone prace ręczne. W drugiej klasie poziom prac jest nieco wyższy, ale wymogiem edukacyjnym jest przede wszystkim zaangażowanie ucznia i jego przygotowanie do pracy.

Ważna jest również znajomość zasad ruchu drogowego. W trzeciej klasie te umiejętności wymagane są na wyższym poziomie.

Edukacja plastyczna

Pierwszoklasista powinien podejmować działalność twórczą na podstawowym poziomie, rozpoznawać dziedziny sztuki, wykonywać proste prace plastyczne. W drugiej klasie wymaga się starannego wykonywania prac, z dbałością o szczegóły.

W klasie trzeciej uczeń powinien wyrażać swoje myśli poprzez prace plastyczne, chętnie podejmować się prac plastycznych, dbać o porządek w miejscu pracy.

Czytaj: Jak narysować kota? Przykładowy szkic kota

Jak narysować ptaszka? Przykładowy rysunek ptaka

Lektury szkolne 2018 - wideo

Edukacja muzyczna

Wymogiem edukacyjnym w tym zakresie jest umiejętność śpiewania/odtwarzania poznanej piosenki, wiedza na temat znaków muzycznych, wykonywanie prostego akompaniamentu.

Pierwszoklasista powinien również znać i poprawnie wykonywać hymn Polski. W drugiej klasie ważne jest zaangażowanie w różne projekty muzyczne proponowane przez nauczyciela.

W trzeciej klasie uczeń powinien znać nuty i je poprawnie rysować, śpiewać znane piosenki i grać na instrumencie.

Wychowanie fizyczne

Według wymogu edukacyjnego, ocena z wychowania fizycznego dla ucznia klasy pierwszej powinna dotyczyć odpowiedniej postawy ucznia, jego indywidualnego wysiłku i zaangażowania podczas lekcji.

Pierwszoklasista powinien umieć wykonywać proste ćwiczenia i dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Drugoklasista i trzecioklasista powinien wykazywać sprawność fizyczną, aktywnie uczestniczyć w grach i zabawach sportowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

DLA CIEBIE ZA DARMO! Szykujesz się do porodu? Chcesz wiedzieć co cię czeka, jak sobie radzić? Co może Ci pomóc? Koniecznie pobierz nasz specjalny poradnik, stworzony przez ekspertów!

Czytaj więcej
Porodówka - przewodnik dla rodzącej mamy, okładka
KOMENTARZE