Skala ocen w szkole. Jak wyglądają oceny w szkole? Jak przeliczyć procenty na oceny?

2023-09-08 13:59

W każdym kraju skala ocen szkolnych się różni. Tak jak w Wielkiej Brytanii oceny wyrażane są literami, tak w Polsce od klasy 4. szkooły podstawowej liczbami. Co zabawne, np. w Niemczech skala ocen liczbowych jest odwrotna od tej, którą stosuje się w naszym kraju. Jak wygląda system oceniania w Polsce?

skala ocen szkoła podstawowa
Autor: Getty Images Jak wygląda system oceniania w szkole?

Nauczyciele moga wystawiać oceny za każdy rodzaj sprawdzania wiedzy ucznia. Oceny wystawiane są za kartkówki, klasówki, odpowiedzi ustne czy też prace domowe. System oceniania w szkole zmieniał się na przestrzeni lat. Obecnie obowiązują aż trzy różne sposoby punktacji wiedzy uczniów.

Zobacz też: Przedmioty w szkole podstawowej

Wpadki w szkołach, sztuczki na ściąganie - Ewelina pyta i nie błądzi #1

Sprawdź: Przedmioty w szkole podstawowej klasy 1-3

System oceniania w Polsce. Jakie są oceny w szkole?

System oceniania uczniów w Polsce podzielić można na:

 • opisowy,
 • stopniowy,
 • procentowy.

Wszystko zależy od tego, co jest oceniane - czy są to oceny cząstkowe, czy końcowe, a może oceny z egzaminów kończących pewien etap nauki. Rodzaj ocen zależy także od etapu edukacji, na którym znajduje się uczeń. 

Opisowe oceny w szkole

Oceny opisowe funkcjonują w klasach początkowego nauczania, czyli od 1. do 3. klasy szkoły podstawowej. Taki system oceniania ma wprowadzać dziecko w szkolne zasady powoli, ale też dawać rodzicowi szerszą wiedzę na temat postępów dziecka. 

Oceny opisowe w klasach 1-3 dotyczą jednak tylko ocen końcowych. Większość szkół w klasach początkowego nauczania stosuje samodzielnie opracowamy system oceniania dotyczący ocen cząstkowych. Dzieci dostają niekiedy oceny od A do F, gdzie A to najlepsza ocena, a F najgorsza. Zdarza sie jednak, ze oceny cząstkowe wyrażane są plusami i munusami, uśmiechniętymi bądź smutnymi minkami. Część nauczycieli już wprowadza dzieciom system typowy dla starszych klas i szczątkowe oceny są wyrażane liczbowo. 

Opisowo wyrażane są także oceny z zachowania.

Szkolna skala ocen

Szkolna skala ocen obowiązująca od klady 4. szkoły podstawowej do końca szkoły średniej wyrażana jest liczbowo. System oceniania w Polsce opiera się na 6-stopniowej skali:

 • ocena celująca - 6
 • ocena bardzo dobra - 5
 • ocena dobra - 4
 • ocena dostateczna - 3
 • ocena dopuszczająca - 2
 • ocena niedostateczna 1.

Ocena niedostateczna czyli 1 nie zalicza zarówno biorąc pod uwagę oceny cząstkowe ze sprawdzianów, czy kartkówek, jak i oceny semestralne, czy końcowe. 

Zobacz: Przedmioty w liceum

Ocenianie procentowe

Ocenianie procentowe w polskim systemie edukacji dotyczy przede wszystkim wszelkich egzaminów. Obowiązuje nie tylko na maturze, ale też podczas egzaminu ósmoklasisty. 

Przeliczanie procentów na oceny. Jak interpretować stopnie w szkole?

Procentowe ocenianie ważne jest także dla nauczycieli. To na podstawie procentów nauczyciel przyznaje ocenę liczbową. Tu obowiązują konkretne przedziały:

 • Od ilu procent jest 6?

Od 100 do 96% wystawiana jest ocena celująca, czyli 6.

 • Od ilu procent jest 5?

Od 95 do 86 % wystawiana jest ocena bardzo dobra, czyli 5.

 • Od ilu procent jest 4?

Od 85 do 71 %  wystawiana jest ocena dobra, czyli 4?

 • Od ilu procent jest 3?

Od 70 do 56 % wystawiana jest ocena dostateczna, czyli 3.

 • Od ilu procent jest 2?

Od 55 do 41 % wstawiana jest ocena dopuszczająca, czyli 2.

Poniżej 40 % uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, czyli 1.