Dobre czy niedostateczne? Jakie są zasady wystawiania ocen z zachowania?

2022-04-26 15:34

Ocena z przedmiotu bywa rzeczą oczywistą: uczeń uczył się dobrze, raczej przykładał się do nauki, dostawał w przewadze same czwórki, to i czwórkę ma na koniec roku szkolnego. A na jakich zasadach wystawia się oceny z zachowania?

Dobre czy niedostateczne? Jakie są zasady wystawiania ocen z zachowania?
Autor: Getty images Dobre czy niedostateczne? Jakie są zasady wystawiania ocen z zachowania?

Ocenę z zachowania wystawia uczniowi wychowawca, który uwzględnia zarówno własne obserwacje, zachowania ucznia, jego aktywność i zaangażowanie w życie szkoły, ale przede wszystkim kieruje się zasadami przyjętymi w statucie szkoły.

Spis treści

 1. Jak nauczyciel ocenia zachowanie uczniów?
 2. Czy zachowanie dziecka w domu może różnić się od jego zachowania w szkole?
 3. Od czego zależą oceny z zachowania?
 4. Co wpływa na ocenę z zachowania?
 5. Ocena z zachowania: wzorowa
 6. Ocena z zachowania: bardzo dobra
 7. Ocena z zachowania: dobra
 8. Ocena z zachowania: poprawna
 9. Ocena z zachowania: nieodpowiednia
 10. Ocena z zachowania: naganna
Lektury szkolne - filmy. Ekranizacje książek, które pomogą w nauce

Jak nauczyciel ocenia zachowanie uczniów?

Ocena z zachowania często bywa kontrowersyjna w szczególności jeżeli to samo zachowanie różne strony widzą nieco inaczej.

Na przykład, uczeń jest przekonany, że w danym roku szkolnym bardzo dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków, bezinteresownie pomagał innym, nie ulegał żadnym pokusom, ani nałogom i w ogólne wydaje się być osobą godną naśladowania, a tu tylko ocena bardzo dobra na koniec roku szkolnego. Można by powiedzieć, jak to, przecież taki obowiązkowy, wzorowy.

Otóż aby zasłużyć sobie na miano ucznia wzorowego należy, jak w ocenach przedmiotowych być nieco lepszym od innych, robić to coś, czego inni nie osiągają, np. wzorowo wywiązywać się ze swoich obowiązków, ale i realizować chętnie inne, dodatkowe zadania powierzone przez nauczyciela, uczestniczyć czynnie w życiu szkoły, ale i reprezentować ją godnie i z sukcesami na zewnątrz, np. poprzez uczestnictwo w olimpiadach, różnego rodzaju konkursach.

Zatem, jeżeli tak spojrzymy na naszego ucznia, to faktycznie zasługuje on na ocenę bardzo dobrą, a nie wzorową.

Czy zachowanie dziecka w domu może różnić się od jego zachowania w szkole?

Może się wydarzyć, że w domu dziecko zachowuje się wzorowo, rodzice nie mają z nim żadnych problemów wychowawczych, jest uczynny, pomocny, zawsze na czas wraca do domu, ma powierzone obowiązki, z których wywiązuje się bez proszenia i namawiania, pomaga w domu, jest posłuszny, odpowiedzialny i wydawałoby się wzorowy, gdyby to rodzice mieliby mu wystawić ocenę z zachowania.

Natomiast w szkole to samo dziecko może być pod tak silną presją otoczenia, że będąc namawiany do złego, robi to, aby zaimponować kolegom i aby pokazać również swoją drugą naturę. W takiej sytuacji wychowawca może jedynie wahać się nad oceną nieodpowiednią, a naganną, bo o poprawnej niestety nie ma mowy.

Zatem jak widać na powyższych przykładach ocena za zachowania to dość kontrowersyjna sprawa, należałoby się wgłębić nieco w jej strukturę, przeznaczenie i prawa jakimi się kieruje, aby zrozumieć dlaczego nasze dziecko jest tak odbierane i oceniane z zachowania przez wychowawcę, a nie inaczej.

Od czego zależą oceny z zachowania?

Ocena z zachowania to między innymi stopień przestrzegania przez ucznia zasad współżycia, współdziałania społecznego, w grupie rówieśniczej i norm etycznych w szkole. Nie może mieć ona żadnego wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania.

Ocena z zachowania brana jest pod uwagę podczas przyznawania stypendium za wyniki w nauce. A decyzję o niej podejmuje wychowawca klasy, lecz nie tylko on.

Wychowawca działa przede wszystkim bazując na własnych, subiektywnych obserwacjach i przemyśleniach i np. pisemnej samoocenie samego ucznia. Może jednak lub też powinien wziąć również pod uwagę opinie bardziej obiektywne, np.: opinię klasy, co do danego ucznia.

Wychowawca powinien także skonsultować się z pedagogiem szkolnym, psychologiem, reedukatorem lub może logopedą i wysłuchać ich racji, opinii nauczycieli uczących ucznia, jak i tych nieuczących, w tym dyrektora, wicedyrektora, bibliotekarza lub innych pracowników szkoły, jeżeli zgłaszają jakieś wątpliwości bądź sugestie.

Czytaj: Skarga na nauczyciela

Kryteria oceniania dla klas 4-6

Jak napisać rozprawkę? Konstrukcja i zwroty stosowane w rozprawce

Co wpływa na ocenę z zachowania?

Ocena z zachowania uwzględnia między innymi następujące obszary:

 • godne wywiązywanie się z obowiązków i respektowanie norm wynikających ze Statusu Szkolnego,
 • dbałość o frekwencję i punktualność – ilość godzin opuszczonych, w tym liczba godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych i spóźnień,
 • dbałość o piękno i estetykę mowy ojczystej,
 • okazywanie szacunku i pomocy innych osobom,
 • postępowanie zgodnie z dobrem społeczności przede wszystkim klasowej, ale i szkolnej,
 • troska o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów,
 • dbałość o honor i tradycję szkoły,
 • patriotyzm lokalny.

Ocena z zachowania: wzorowa

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria z oceny bardzo dobrej i dobrej, a ponadto:

 • zawsze wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, naukowych i pozaszkolnych, jak i tych wynikających ze Statutu Szkolnego,
 • godnie, z oddaniem i pasją reprezentuje szkołę w obszarze między klasowym, międzyszkolnym, dzielnicowych, miastowym, wojewódzkim, itd. w trakcie występów artystycznych, sportowych, jak i olimpiadach naukowych, konkursach przedmiotowych, wykładach, debatach i konferencjach,
 • zawsze dba o honor, mienie i tradycje szkolne,
 • czynnie uczestniczy, reprezentuje szkołę w różnego rodzaju imprezach, wydarzeniach, inicjatywach, pomaga organizować imprezy szkolne i pozaszkolne, promuje szkołę, dba o dobre jej imię, zwyczaje i normy w niej panujące,
 • posługuje się poprawną polszczyzną, nie używa słów, zwrotów wulgarnych, daje przykład swoją postawą, m.in. wyglądem zewnętrznym, szkolnym ubiorem schludnym, czystym, fryzurą zadbaną, itd,
 • prezentuje wzorowe postawy moralne, godne naśladowania i postawy społeczne, pomaga innym, w szczególności słabszym,
 • kieruje się dobrym usposobieniem, zachowaniem i wysoką kulturą osobistą,
 • dba o siebie i innych, nie naraża siebie i innych na utratę zdrowia bądź też życia,
 • nie ulega nałogom, prowadzi zdrowy tryb życia,
 • jest wzorem zachowania i naśladowania dla innych, swoją postawą pokazuje innym jak należy postępować, bezinteresownie pomaga innym,
 • zawsze z szacunkiem i kulturą osobista odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów i koleżanek.

Ocena z zachowania: bardzo dobra

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria z oceny wzorowej, lecz wykonuje to wszystko nie w stopniu wzorowym, lecz nie co słabiej, bo w stopniu bardzo dobrym, lecz wymagania od takiej osoby są identyczne jak na ocenę wzorową.

To również uczeń, któremu sporadycznie zdarzyć mogą się godziny nieusprawiedliwione do trzech godzin i spóźnienia.

Ocena z zachowania: dobra

Ocenę dobrą z kolei otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie postulaty, jak osoba pretendująca do oceny wzorowej i bardzo dobrej, ale nie musi reprezentować szkoły na różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, zawodach, wydarzeniach artystycznych ani uczestniczyć w organizacji ważnych wydarzeń, imprez szkolnych i pozaszkolnych.

Sporadycznie zdarzyć mu się mogą godziny nieusprawiedliwione do pięciu godzin i spóźnienia.

Ocena z zachowania: poprawna

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 • stara się wywiązywać ze swoich obowiązków szkolnych, naukowych i tych wynikających ze Statusu Szkolnego. Zdarzają mu się godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia do dwudziestu w półroczu;
 • prawie zawsze stara się prezentować poprawną postawę społeczno-moralną, dba o mienie szkoły, nie ulega nałogom i uzależnieniom;
 • jego wygląd zewnętrzny, strój szkolny budzą czasami zastrzeżenia;
 • odnosi się z odpowiednim szacunkiem do nauczycieli, jak i kolegów i koleżanek z klasy, nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia w szczególności;
 • używa poprawnej polszczyzny.

Czytaj również: Agresja w szkole: jak pomóc dziecku?

Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022. W najbliższym czasie nie tylko majówka...

Ocena z zachowania: nieodpowiednia

Ocenę nieodpowiednią, otrzymuje uczeń, który:

 • nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych. Ma dużo godzin nieusprawiedliwionych, powyżej dwudziestu godzin w półroczu, oraz liczne spóźnienia.
 • nie przestrzega podstawowych zasad współżycia społecznego w grupie, nie uczestniczy w życiu klasy ani szkoły.
 • używa wulgaryzmów i niewłaściwych sformułowań, lub też czynów w stosunku do innych.
 • naraża innych i siebie samego na niebezpieczeństwo utraty zdrowia a nawet życia.
 • nieodpowiednio zachowuje się w stosunku do nauczycieli i kolegów i koleżanek z klasy i szkoły, a nawet do innych pracowników szkoły.
 • nie dba o mienie szkolne, ulega nałogom, uzależnieniom, a jego strój szkolny i wygląd zewnętrzny budzą zastrzeżenia.

Ocena z zachowania: naganna

Ocenę naganną natomiast otrzymuje uczeń, który, zachowuje się podobnie jak uczeń pretendujący do oceny nieodpowiedniej, lecz jednak jeszcze gorzej wypada na jego tle. To dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym, z wieloma problemami nie tylko natury wychowawczej, ale często i szklonych i emocjonalnych.

Nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, szkodzi dobremu imieniu szkoły, jego zachowanie i postawa są powodem wielu skarg tak na terenie szkoły, jak i po za nią. Niszczy mienie szkolne, ulega licznym nałogom i uzależnieniom, nie dba zupełnie o siebie i innych, ma za nic dobre rady i słowa, wchodzi często w konflikty z prawem.

Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania stara się być przy jak najbardziej sprawiedliwy, chce aby jego uczniowie, kiedyś absolwenci i dorośli ludzie wynieśli ze szkoły jak najlepsze wartości.

Chce, aby w dorosłym życiu jak najlepiej i najmądrzej funkcjonowali, np.: byli świadomymi Polakami i Europejczykami, korzystali z dóbr kultury i środowiska naturalnego, potrafili podejmować odpowiedzialne decyzje i wyciągali z nich wnioski, potrafili poruszać się w skomplikowanym świecie techniki i realiach gospodarczych, traktowali zdrowie jako wartość najwyższą, dokonywali samokształcenia i korzystali z różnych źródeł wiedzy, znali języki obce, byli twórczy i kreatywni, aktywni i samodzielni, jak również potrafili cieszyć się sukcesami i z godnością znosić porażki.

Uczeń i jego rodzice – prawni opiekunowie mają prawo nie zgodzić się z proponowaną oceną końcową z zachowania i odwołać się do dyrektora szkoły nie później jednak niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Rodziców, tylko wtedy gdy wychowawca ustali ocenę niezgodnie z przepisami prawa.

Odwołanie od proponowanej oceny składa się na piśmie. Komisja powołana przez dyrektora ustala ostateczną ocenę z zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej pierwotnej oceny, od której uczeń i rodzice odwołują się. Komisja sporządza protokół zawierający wszystkim wynik głosowania, skład komisji i termin posiedzenia.

Czytaj: Co robić, gdy dziecko wagaruje?

Dopalacze - jak ustrzec przed nimi nastolatka?

Jak poznać, że dziecko bierze narkotyki?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza