Edukacja dla bezpieczeństwa. Co to za przedmiot EDB i w której klasie się pojawia?

2023-07-10 14:03

Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot znany uczniom już od kilku lat, jednak w zeszłym roku przeszedł on pewne przeobrażenia, o których warto wiedzieć. Na czym polega przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa i co się robi na EDB? W jaki sposób przedmiot ten uzupełniony zostanie o elementy przysposobienia obronnego?

edukacja dla bezpieczeństwa
Autor: Getty Images Edukacja dla bezpieczeństwa - co to za przedmiot?

Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot, który obowiązuje w szkołach już od kilku lat. EDB rok temu zostało poszerzone o zakres wiedzy z przysposobienia obronnego. Jakiego zakresu dotyczy przedmiot EDB w szkole? Ile lat jest EDB w liceum? Czy edukacja dla bezpieczeństwa pojawia się w szkole podstawowej? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.

Spis treści

  1. Edukacja dla bezpieczeństwa - co to za przedmiot?
  2. Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8 podstawówki i klasa 1 szkoły średniej. Podstawa programowa
  3. Czym jest przysposobienie obronne nauczane w ramach EDB
  4. Kto może uczyć Edukacji dla bezpieczeństwa
  5. Edukacja dla bezpieczeństwa - czy są oceny?
  6. Ile godzin Edukacji dla bezpieczeństwa?
  7. Od której klasy jest Edukacja dla bezpieczeństwa? Ile lat jest EDB w liceum?
Sedno Sprawy - Przemysław Czarnek

Edukacja dla bezpieczeństwa - co to za przedmiot?

Edukacja dla bezpieczeństwa, jak czytamy w rozporządzeniu MEiN, służy przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania i odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia oraz w stanach nadzwyczajnych.

W trakcie nauki EDB dzieci poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, ale również zdobywają wiedzę na temat bezpieczeństwa państwa. Od tego roku dochodzi nowy zakres wiedzy, dotyczący przysposobienia obronnego. 

"Aktualnie cele kształcenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej obejmują następujące działy: rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa; przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych); kształtowanie umiejętności z zakresu podstawpierwszej pomocy; kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu." - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia MEiN.

Czytaj również: Przedmioty klasa 8 - jakie nowe przedmioty w 8 klasie pojawia się na planie?

Wychowanie do życia w rodzinie - co to za przedmiot? Program WDŻ

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8 podstawówki i klasa 1 szkoły średniej. Podstawa programowa

Co się robi na edukacji dla bezpieczeństwa? Jak czytamy w rozporządzenie ministra edukacji, "Edukacja dla bezpieczeństwa służy przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania i odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia oraz w stanach nadzwyczajnych.

Przedmiot obejmuje treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, treści dotyczące organizacji działań ratowniczych, pierwszej pomocy oraz edukacji obronnej.

Kształcenie w ramach przygotowania do działania w stanach nadzwyczajnych ma charakter interdyscyplinarny, nastawiony na skuteczne działanie i radzenie sobie poszczególnych jednostek w sytuacjach określonych zagrożeń. Celem zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa jest przekazanie uczniom wiedzy o zagrożeniach dnia codziennego i w stanach nadzwyczajnych oraz wykształcenie w nich praktycznych umiejętności w tym obszarze.

Jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych w szkole jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Już na wczesnym etapie edukacji należy wprowadzić zagadnienia związane z ochroną zdrowia i życia: ocenę bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, rozpoznanie potencjalnego zagrożenia życia na podstawie prostych objawów, skuteczne wezwanie pomocy, podejmowanie wstępnych czynności ratujących życie.

Czym jest przysposobienie obronne nauczane w ramach EDB

Wprowadzone zmiany w stosunku do aktualnej podstawy programowej dla przedmiotu (według uzasadnienia Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej):

1) Dział I. Bezpieczeństwo państwa, który został uzupełniony o pkt 4 dotyczący misji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ich roli, podstawowych zadań w systemie obronności państwa oraz struktury organizacyjnej i uzbrojenia;

2) Dział III. Podstawy pierwszej pomocy, w którym:

a) pkt 13 lit. f uzupełniono o pojęcia: skręcenie i zwichnięcie,

b) dodano pkt 15 dotyczący znajomości zasad pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej;

3) Dział IV. Edukacja zdrowotna został zastąpiony działem Edukacja obronna, który obejmuje wymagania z zakresu:

1) terenoznawstwa,

2) cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym,

3) przygotowania do szkolenia strzeleckiego.

Kto może uczyć Edukacji dla bezpieczeństwa

Osoba, która ma uczyć EDB w szkole powinna mieć za sobą studiów podyplomowych z nauczania tego przedmiotu. Oprócz tego musi skończyć studia co najmniej I stopnia i mieć przygotowanie pedagogiczne.

Ze względu na charakter przedmiotu nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa musi mieć ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy potwierdzone stosownym zaświadczeniem (ważne 5 lat).

Czytaj również: Historia i teraźniejszość. Co to za przedmiot? Od której klasy jest nauczany HiT?

Edukacja dla bezpieczeństwa - czy są oceny?

Jak każdy przedmiot obowiązkowy EDB jest przedmiotem, który podlega ocenianiu. Stosowane oceny to od 1 do 6. Nauczyciel oceniać może dłuższe wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne, inscenizacje, krótkie wypowiedzi na lekcji, praca domowa, zeszyt przedmiotowy, prace dodatkowe.

Ile godzin Edukacji dla bezpieczeństwa?

Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia) mają w programie obowiązkową jedną godzinę lekcji EDB tygodniowo. 

Od której klasy jest Edukacja dla bezpieczeństwa? Ile lat jest EDB w liceum?

Przedmiot znajdzie się w planie lekcji w klasie VIII szkoły podstawowej oraz w klasie I szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia).