ZUS i macierzyński. Jak wylicza się świadczenia kobietom bezrobotnym?

2020-08-11 11:53

Jeśli zaszłaś w ciążę będąc osobą bezrobotną, twoja sytuacja związana ze świadczeniami jest bardziej skomplikowana niż u kobiety, która w tym momencie była objęta wszelkimi ubezpieczeniami. Nie oznacza to jednak, że jako ciężarna jesteś całkowicie pozbawiona takich świadczeń.

ZUS i macierzyński. Jak wylicza się świadczenia kobietom bezrobotnym?
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ciężarnych
  2. Ciąża bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych
  3. Dodatkowe świadczenia dla bezrobotnych matek

Jeśli przed zajściem w ciążę zdążyłaś się zarejestrować w Urzędzie Pracy jako bezrobotna, jesteś jednocześnie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli dodatkowo został ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, opłacane masz również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Niestety oprócz tych świadczeń nie przysługuje ci ubezpieczenie chorobowe. Ubezpieczenie chorobowe ma tutaj ogromne znaczenie, bowiem bez niego nie przysługuje ci ani zasiłek chorobowy, ani zasiłek macierzyński (ten, który po porodzie jest wypłacany comiesięcznie matkom objętym zatrudnieniem).

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ciężarnych

Prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych mają kobiety, które przepracowały co najmniej rok, są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne (zrobiły to niezwłocznie po ustaniu zatrudnienia). Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje przez cały okres ciąży, a także po porodzie, pod warunkiem, że kobieta urodzi dziecko w trakcie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca od ustania wypłaty tego świadczenia. Zasiłek będzie wypłacany wtedy tak długo, jak w normalnych warunkach zatrudnienia byłby wypłacany jej zasiłek macierzyński, a więc przez 52 tygodnie.

Oprócz zasiłku bezrobotna ma prawo również do darmowej opieki medycznej, a po urodzeniu dziecka może je zgłosić w Urzędzie Pracy do ubezpieczenia.

Czytaj: Przed porodem: 7 spraw, które powinnaś załatwić przed porodem

Formalności po narodzinach dziecka - o czym i kiedy trzeba pamiętać?

Ciąża bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Są sytuacje, w których bezrobotnym nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Staje się to wówczas, gdy kobieta nie spełnia warunków narzuconych przez Urząd Pracy i np. nie złożyła wniosku w Urzędzie Pracy. Wówczas przysługuje jej jedynie status bezrobotnej objętej ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jedyne świadczenie, które jej się w tej sytuacji należy, to darmowa opieka medyczna oraz możliwość wpisania do ubezpieczenia dziecka.

Czytaj także: Umowa na czas określony a ciąża i urlop macierzyński

Ciąża a umowa o dzieło i umowa zlecenie. Co należy się ciężarnej z umów śmieciowych?

Dodatkowe świadczenia dla bezrobotnych matek

Matce, która ma udokumentowaną opiekę lekarską od 10. tygodnia ciąży i poddaje się obowiązkowym badaniom co trzy miesiące, a ponadto w jej rodzinie dochód na jedną osobę nie przekracza 1922 zł (netto) miesięcznie, przysługuje becikowe, czyli jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 złotych.

Kobiety bezrobotne, które urodzą dziecko, mogą się też starać o tzw. kosiniakowe, czyli świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, wypłacane przez 12 miesięcy (niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, czy też nie).  Jednak matka, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych, będzie miała kosiniakowe pomniejszone o kwotę zasiłku, a więc dostanie w sumie 1000 zł, a nie 1000 zł plus zasiłek.

Aby otrzymać kosiniakowe, należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w zależności od tego, kto zajmuje się obsługą świadczenia na danym terenie). W momencie składania wniosku trzeba mieć ze sobą akt urodzenia dziecka i własny dowód osobisty.

Po świadczenie warto zgłosić się w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka – tylko wtedy będzie ono wypłacane za cały okres 12 miesięcy. Jeśli wniosek zostanie złożony później, to zasiłek będzie wypłacany za okres od momentu złożenia wniosku do ukończenia przez dziecko 1. roku życia.

Matka samotnie wychowująca dziecko może starać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem, jeżeli  w ciągu 7. lat od urodzenia dziecka podejmie pracę zarobkową lub Urząd Pracy skieruje ją na szkolenie czy staż. Dodatkowo musi być jednak spełniony warunek, że miesięczny przychód z tytułu wykonywanej pracy nie przekracza minimalnego wynagrodzenia. Refundacja przyznawana jest na określony czas.

Sprawdź: Jak się ubiegać o alimenty i komu przysługują?