dr n.med. Tomasz Rokicki

Dyrektor Medyczny Kliniki InviMed