Nowe zasiłki rodzinne od listopada. Zobacz, na jaką kwotę możesz liczyć

2022-11-03 13:04

Od 1 listopada 2022 roku zaczął się nowy okres zasiłkowy. Oznacza to nowe zasady ustalania prawa do zasiłku i jego nowe kwoty. Zobacz, co się zmieniło od zeszłego roku i jak teraz uzyskać zasiłek rodzinny na 2023 rok.

matka z dzieckiem na ręku w kuchni
Autor: Getty images Nowe zasiłki rodzinne od listopada. Zobacz, na jaką kwotę możesz liczyć

Zasiłek rodzinny na dziecko jest świadczeniem pieniężnym dla rodzin o niskim dochodzie. Jest przyznawany na dziecko od momentu złożenia zasiłku do 31 października każdego roku. Oznacza to, że właśnie teraz jest moment na złożenie nowych wniosków.

Nowy okres świadczeniowy 2022/2023 na zasiłki rodzinne oraz na dodatki do zasiłku rodzinnego trwa od 1 listopada 2022 r., do 31 października 2023 r., a jego zasady nie zmieniają się w stosunku do tych z ubiegłego roku.

Kiedy składać wnioski o zasiłek rodzinny?

Na stronie samorzad.gov.pl/ czytamy, że wnioski na zasiłek rodzinny w formie elektronicznej i papierowej składać można najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

 • "W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożyła wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
 • W przypadku, gdy złożyła wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
 • W przypadku, gdy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku".

Czytaj również: Nowe i stare świadczenia na dzieci w 2022. Na jaką pomoc mogą liczyć rodziny w tym roku?

Pieniądze na dzieci. Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć rodzice w 2022 roku?

Jakie są kryteria dochodowe? 

O zasiłek rodzinny może ubiegać się:

 • rodzic,
 • opiekun prawny dziecka  (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), opiekun faktyczny dziecka  (osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka),
 • osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej, która nie ukończyła 24. roku życia  (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony),

jeżeli ma chociaż jedno dziecko, które nie ukończyło:

 • 18. roku życia lub
 • 21. roku życia i uczy się w szkole
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności  (w przypadku ukończenia szkoły wyższej przez dziecko w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 roku życia).

Warunkiem jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego, które tak jak w zeszłym roku wynosi 674,00 zł lub 764,00 zł netto dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

W okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. kwota zasiłku rodzinnego wynosić będzie:

 • Zasiłek na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat – 95 zł miesięcznie,
 • Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat – 124 zł miesięcznie,
 • Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat – 135 zł miesięcznie.

Rodzic / opiekun prawny może wnioskować również o przyznanie tzw. dodatków o zasiłków rodzinnych. Od 1 listopada wynosić one będą:

 • Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – 1000 zł (wypłacany jednorazowo),
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie,
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością kwota dodatku jest większa o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci,
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na dziecko miesięcznie,
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia oraz 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5. a 24. rokiem życia,
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 113 zł miesięcznie na dziecko w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła oraz 69 zł miesięcznie na dziecko w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania,
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł na dziecko, raz w roku szkolnym.